องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. 4. ข้อมูลและสารสนเทศ

1.1. สารสนเทศ (Information)

1.2. ข้อมูล (Data)

2. 2 ซอฟต์แวร์ ( Software )

2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

2.1.1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

2.1.2. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

2.2. ซอฟต์แวร์ระบบ ( System Software

2.2.1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

2.2.2. ตัวแปลภาษา

2.2.3. ยูติลิตี้ โปรแกรม

2.2.4. ติดตั้งและปรับปรุงระบบ

3. 5. กระบวนการทำงาน ( Procedure )

4. 1. ฮาร์ดแวร์ ( Hardware

4.1. หน่วยเก็บข้อมูล ( Storage )

4.1.1. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

4.1.2. หน่วยเก็บข้อมูลหลักหรือความจำหลัก

4.2. ระบบประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit)

4.3. หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต ( Input Unit)

4.4. หน่วยแสดงข้อมูลหรือเอาต์พุต ( Output Unit )

5. 3 บุคลากร ( Peopleware )

5.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analyst and Designer : SA )

5.2. โปรแกรมเมอร์ ( Programmer )

5.3. ผู้ใช้ ( User )

5.4. ผู้ปฏิบัติการ (Operator )

5.5. ผู้บริหารฐานข้อมูล ( Database Administrator : DBA )

5.6. ผู้จัดการระบบ (System Manager)