Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สถิติ by Mind Map: สถิติ

1. ค่ากลางของข้อมูล

1.1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

1.2. มัธยฐาน

1.3. ฐานนิยม

2. การแจกแจงข้อมูล

2.1. ควอไทล์

2.2. เดไซล์

2.3. เปอร์เซนไทล์

3. สัมประสิทธิ์

3.1. สัมประสิทธิ์พิสัย

3.2. สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

3.3. สัมประสิทธิ์การแปรผัน

4. ค่ามาตรฐาน

5. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน