หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" บ้านวังควาย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเขื่อน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" บ้านวังควาย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเขื่อน by Mind Map: หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" บ้านวังควาย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเขื่อน

1. 3.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

1.1. 1.การบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม

1.2. 2.การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน

1.3. 3. มีการใช้พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนหมู่บ้าน

2. 4.ด้านสุขภาพอนามัย

2.1. 1.ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสุขภาพจากการมีส่วนร่วมของชุมชน

2.2. 2. การจัดการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

2.3. 3. คนในหมู่บ้าน ชุมชนปลอดอบายมุข

2.4. 4. ความสามรถในการดูแลและจัดการ

3. 5.ด้านการบริหารจัดการชุมชน

3.1. 5.1การจัดระบบฐานข้อมูลในชุมชน

3.2. 5.2 การจัดทำแผนชุมชน

3.3. 5.3 การจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ.

3.4. 5.4 การจัดสวัสดิการภายในชุมชน

3.5. 5.5 การเสริมการเมืองการปกครอง

4. 7. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.1. 1. การป้องกันความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.2. 2. การป้องกันภัยธรรมชาติ

5. 1.ด้านการพัฒนาคนในชุมชน

5.1. 1. ชุมชนสมารถรวบรวม รักษา และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง

5.2. 2. การพัฒนาผู้นำ/สมาชิกในชุมชนมีการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนา

5.3. 3. มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชน

5.3.1. ฐานเรียนรู้ 1. ฐานเกษตรปลอดภัยสูง 2.น้ำหมักชีวภาพ 3. กระเป๋าถัก 4. พริกแกง 5. แปรรูปกล้วย 6.การปลูกผักออร์แกร์นิค

6. 2. ด้านเศรษฐกิจชุมชน

6.1. 1 ครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได้

6.2. 2.การส่งเสริมอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน

6.2.1. กิจกรรมเพิ่มรายได้

6.2.2. กิจกรรมลดรายจ่าย

6.3. 3.การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

6.3.1. จัดตั้งกลุ่มอาชีพ

6.3.2. ร้านค้าชุมชน

6.3.3. ร้านค้าปุ๋ยชุมชน

6.4. 4. มีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนเป็นประจำ

6.4.1. ส่งเสริมการทำบัญชีต้นทุน บัญชีครัวเรือน

6.5. 5. กิจกรรมการออมที่หลากหลาย

6.5.1. มีกลุ่มสัจจะกองทุนหมู่บ้าน

6.5.2. ออมวันละบาท

6.5.3. การฝากเงินในธนาคาร

6.5.4. การหยอดกระปุกออมสิน

6.5.5. การซื้อสลากออมทรัพย์ และลงทุนต่างๆ

7. 6. ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

7.1. 1. การนับถือศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

7.2. 2. การมีวิถีชีวิตแบ่งปันเอื้ออาทร

7.3. 3.การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน