ระบบหายใจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบหายใจ by Mind Map: ระบบหายใจ

1. การควบคุมการหายใจ

1.1. 1.การควบคุมทางประสาท ประกอบด้วย

1.1.1. Cerebral cortex สมองส่วนนึกคิดให้อำนาจจิตใจสามารถสั่งการได้

1.1.2. Pons และส่วน Brain stem ที่อยู่ส่วนเหนือขึ้นไป

1.1.3. ผลของการรู้สึกตัว การตื่น ซึ่งมีผลต่อการทำงานของศูนย์ควบคุมการหายใจ

1.1.4. เส้นประสาทสมอง คู่ที่ 5 9 10

1.2. 2.Chemical control เป็นระบบที่ร่างกายมีไว้เพื่อรักษาสมดุลทางเคมีในร่างกายโดยเฉพาะในเรื่องของระดับคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในเลือด

1.3. 3.Reflex control

1.3.1. Pulmonary Reflex เป็นกลไกที่ช่วยป้องกันอันตราย ไม่ให้ปอดถูกขยายมากจนเกินไป

1.3.2. Reflex อื่นๆที่มาจากระบบอื่น เช่น ระบบไหลเวียนเลือก การเปลี่ยนแปลงความดันเลือดจะทำให้หายใจเร็วขึ้น

2. การหายใจทางสรีรวิทยาแบ่งเป็น 2 ชนิด

2.1. 1.External respiration คือการนำอากาศจากบรรยากาศภายนอกเข้าสู่ปอดจนถึงถุงลม

2.2. 2.Internal respiration คือการที่เซลล์ได้ออกซิเจนไปใช้โดยเลือดเป็นตัวนำออกซิเจน ได้พลังงานและได้คาร์บอนไดออกไซด์ออกม่

3. ระบบหายใจเป็นระบบที่ประกอบด้วยอวัยวะหลายอย่างร่วมกันเพื่อนำออกซิเจนจากบรรยากาศไปสู่เลือดเสียให้เป็นเลือดดี และนำคาร์บอนไดออกไซด์จากเลือดเสียสู่บรรยากาศภายนอก ประกอบด้วย 2 ส่วน

3.1. 1.Conduction part เป็นส่วนที่เป็นทางผ่านของแก๊สโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนแก๊ส

3.2. 2.Respiration part เป็นส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สในเลือดกับอากาศ

3.2.1. จมูก (Nose)

3.2.1.1. เป็นทางเข้าของอากาศ

3.2.1.2. ป้องกันเชื้อโรค

3.2.1.3. ให้ความร้อน ความชื้นแก่อากาศที่หายใจเข้าไป

3.2.1.4. รับกลิ่น

3.2.2. หลอดคอหรือคอหอย (Pharynx)

3.2.2.1. มีลักษณะเป็นท่อที่บุด้วยกล้ามเนื้อเรียบต่อระหว่างจมูกกับหลอดอาหาร ยาว 13 ซม. แบ่งเป็น 3 ส่วน

3.2.2.1.1. 1.Nasopharynx

3.2.2.1.2. 2.Oropharynx

3.2.2.1.3. 3.Laryngopharynx

3.2.3. กล่องเสียง (Larynx)

3.2.3.1. เป็นทางผ่านเข้าออกของอากาศ และทำให้เกิดเสียงประกอบด้วยกระดูกอ่อนล้อมรอบ 9 ชิ้น คือ

3.2.3.1.1. 1.Thyroid cartilage เป็นกระดูกอ่อนที่ใหญ่ที่สุดมีลักษณะเป็นท2 แผ่น

3.2.3.1.2. 2.Epiglottis เป็นกระดูกอ่อนรูปร่างคล้ายใบไม้อยู่เหนือ Thyroid cartilage

3.2.3.1.3. 3.Cricoid cartilage ด้านหน้ามีขนาดเล็กบาง ด้านหลังระหว่าง Thyroid Cricoid จะมี Membrane ยึดไว้

3.2.3.1.4. 4.กระดูกอ่อนอีก 3 คู่

3.2.4. หลอดลม (Trachea)

3.2.4.1. มีลักษณะเป็นวงแหวนกระดูกอ่อนรูปตัว C

3.2.5. ปอด (Lung)

3.2.5.1. ตั้งอยู่ในทรวงอก ปอดด้านขวามี 3 กลีบ ข้างซ้ายมีท2 กลีบ ด้านของปอดหรือขั้วปอดประกอบด้วย

3.2.5.1.1. Bronchus

3.2.5.1.2. Pulmonary artery

3.2.5.1.3. Pulmonary vein

3.2.5.1.4. Bronchial artery

3.2.5.1.5. Bronchial vein

4. การหายใจคือ การนำออกซิเจนไปสู่เซลล์ และเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากเซลล์

5. การหายใจของร่างกายจะต้องใช้การทำงาน 2 ระบบ

5.1. 1.ระบบหายใจ

5.2. 2.ระบบไหลเวียนเลือด เป็นการขนส่งออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่างๆ