เทคโนโลยีสะอาดใน รั้วสุรนารีวิทยา เรื่อง ขยะ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีสะอาดใน รั้วสุรนารีวิทยา เรื่อง ขยะ by Mind Map: เทคโนโลยีสะอาดใน รั้วสุรนารีวิทยา     เรื่อง ขยะ

1. การสำรวจ

1.1. 1. พบว่าบริเวณโรงเรียนมีขยะมาก โดยเฉพาะบริเวณม้านั่ง หรือ พื้นห้องเรียน

1.2. นักเรียนทิ้งขยะไม่ลงถัง ทำให้บริเวณในโรงเรียนสกปรก

1.3. ขยะส่งกลิ่นเหม็นทำให้บริเวณโรงเรียนสกปรก

2. การวิเคราะห์

2.1. ไม่แยกขยะเวลาทิ้ง

2.2. ทิ้งขยะไม่เป็นที่

2.3. นักเรียนทิ้งขยะจำพวกอาหารทำให้ขยะส่งกลิ่นเหม็น

3. การสร้างทางเลือก

3.1. แนวทางแก้ไขปัญหาที่1 เพิ่มปริมาณถังขยะในโรงเรียนให้มากขึ้น

3.2. การแก้ปัญหาที่2 เพิ่มถังขยะแบบแยกประเภทเพื่อที่จะไม่ทำให้ขยะปนกัน

3.3. การแก้ปัญหาที่3 จัดโครงการขยะแลกแต้มเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โรงเรียน

4. ผลที่คาดหวัง

4.1. โรงเรียนสะอาดมากขึ้น

4.2. ขยะไม่ส่งกลิ่นเหม็นและเน่าเสีย

4.3. ไม่พบขยะตามทางเดิน ใต้โต๊ะเรียน หรือ บริเวณใต้ที่นั่ง