หลักการพัฒนาโปรแกรม (Program development principles)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักการพัฒนาโปรแกรม (Program development principles) by Mind Map: หลักการพัฒนาโปรแกรม   (Program development principles)

1. การออกแบบโปรแกรม (Program Design)

1.1. การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ อัลกอริธึม (Algorithm)

1.2. การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ รหัสจำลอง (Pseudo Code)

1.3. การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ ผังงาน (Flowchart)

2. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม ( Program Testing & Verification)

2.1. ความผิดพลาด ( Errors) ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการเขียนโปรแกรม

2.1.1. Syntax Error

2.1.2. Logic Error

2.1.3. System Design Error

2.2. ขั้นตอนการทดสอบและแก้ไขโปรแกรม

2.2.1. Desk-Checking

2.2.2. Translating

2.2.3. Debugging

3. การจัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งาน (Program Documentation)

3.1. คู่มือสำหรับผู้ใช้โปรแกรม

3.2. คู่มือสำหรับผู้เขียนโปรแกรม

4. การใช้งานจริง (Program Implement)

4.1. การนำโปรแกรมไปใช้งานจริงด้วยการป้อนข้อมูลต่างๆ

5. การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)

5.1. กำหนดขอบเขตของปัญหา

5.2. กำหนดข้อมูลนำเข้า

5.3. วิธีการประมวลผล

5.4. กำหนดผลลัพธ์

5.5. กำหนดโครงสร้างข้อมูลที่ใช้

6. การเขียนโปรแกรม (Program Coding)

6.1. เลือกภาษาที่เหมาะสม

6.2. ลงมือเขียนโปรแกรม โดยการแปลงขั้นตอนการทำงาน (ประมวลผล)

7. การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม (Program Maintenance)

7.1. พัฒนาโปรแกรมให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด