การนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงเรียน by Mind Map: การนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงเรียน

1. ขั้นที่1 การสำรวจ

1.1. ปัญหาที่ 1 ปริมาณขยะในโรงเรียนมีมาก

1.2. ปัญหาที่ 2 ห้องน้ำสกปรกส่งกลิ่นเหม็น

2. ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์

2.1. ปัญหาที่ 1 ขยะปริมาณมาก มีสาเหตุมาจำนวนนักเรียนที่เยอะ และนักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่

2.2. ปัญหาที่ 2 ห้องน้ำสกปรกส่งกลิ่นเหม็น สาเหตุมากจากจำนวนนนักเรียนที่ใช้ห้องน้ำมากกว่าจำนวนห้องน้ำในโรงเรียน และคนทำความสะอาดมีไม่มากพอจึงทำความสะอาดไม่ทั่วถึง

3. ขั้นที่ 3 การสร้างทางเลือก

3.1. แนวทางการแก้ปัญหาที่ 1 กิจกรรมการเก็บขยะแค่1ช่วงแขน คือ การที่เราช่วยกันเก็บขยะในบริเวณที่เรามองเห็นหรือแค่1ช่วงแขนที่เราเก็บได้

3.2. แนวทางการแก้ปัญหาที่ 2 กิจกรรมดูแลความสะอาดห้องน้ำ เช่น การห่อผ้าอนามัยที่ใช้แล้วด้วยกระดาษแล้วทิ้งลงถังขยะในห้องน้ำในเรียบร้อย และไม่ทิ้งทิชชู่ลงในโถ

4. ขั้นที่ 4 ผลการคาดหวัง

4.1. ผลการแก้ไขปัญหาที่ 1 นักเรียนช่วยกันเก็บขยะในบริเวณที่มองเห็นลงถังขยะมากขึ้น

4.2. ผลการแก้ไขปัญหาที่ 2 นักเรียนรักษาความสะอาดในห้องน้ำมากขึ้น