การนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงเรียน by Mind Map: การนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงเรียน

1. ขั้นที่ 3 การสร้างทางเลือก

1.1. แนวทางแก้ไขปัญหาที่ 1 ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้คนได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการทิ้งขยะ นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถแยกขยะได้โดยจัดทำถังขยะเพื่อแยกขยะประเภทต่างๆ

1.2. แนวทางการแก้ปัญหาที่ 2 ใช้วัสดุธรรมชาติดับกลิ่นห้องน้ำและรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดทุกครั้งเข้าห้องน้ำ

2. ขั้นที่ 4 การประเมินทางเลือก

2.1. ผลการคาดหวังที่ 2 ห้องน้ำมีความสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น และน่าใช้มากขึ้น

2.2. ผลการคาดหวังที่ 1 นักเรียนได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของการทิ้งขยะ โดยการทิ้งขยะตามประเภทที่จัดไว้ นอกจากการแยกขยะตามประเภทต่างๆจะทำให้ขยะมีปริมาณลดน้อยลงแล้วยังสามารถนำขยะที่คัดแยกไปไปใช้ประโยชน์และลดปริมาณขยะให้น้อยลงยิ่งขึ้น

3. ขั้นที่1 การสำรวจ

3.1. ปัญหาที่ 1 ปริมาณขยะในโรงเรียนมีมาก

3.2. ปัญหาที่ 2 ห้องน้ำสกปรก

4. ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์

4.1. ปัญหาที่ 1 ปริมาณขยะในโรงเรียนมีมาก มีสาเหตุมาจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ และไม่มีการคัดแยกขยะ

4.2. ปัญหาที่ 2 ในห้องน้ำมีคนใช้ปริการจำนวนมาก และไม่สามารถทำความสะอาดได้ตลอดเวลา จึงทำให้เกิดเชื้อโรค สิ่งสกปรกและกลิ่นเหม็น