บทที่ 5 การปฐมนิเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 5 การปฐมนิเทศ by Mind Map: บทที่ 5  การปฐมนิเทศ

1. ผู้รับผิดชอบในการปฐมนิเทศ

1.1. ผู้บริหารระดับสูง

1.2. หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

1.3. สายงานโดยตรง

2. ขั้นตอนการปฐมนิเทศ

2.1. การวางแผนการปฐมนิเทศ

2.2. การดำเนินการปฐมนิเทศ

2.3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

2.4. ปรับปรุงการดำเนินงาน

3. ประโยชน์ของการปฐมนิเทศ

3.1. ช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวกัยต้นทุน

3.2. ช่วยลดปัญหาความกังวล

3.3. ช่วยลดอัตราบุคคลากรลาออก

3.4. ช่วยประหยัดเวลาให้หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน

3.5. ช่วยให้บุคคลากรใหม่เกิดความเข้าใจในงาน

4. การปฐมนิเทศ

4.1. เป็นกิจกรรมที่องค์การจัดทำขึ้นเพื่อต้อนรับบุคลากรใหม่ ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยการแนะนำให้รู้จักและสร้างความคุ้นเคย กับองค์การกฎระเบียบวิธีปฏิบัติและบุคลากรที่ปฏิบัติอยู่เดิม ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อ วิถี ทางในการ ปฏิบัติตนของบุคลากรภายใน

5. วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ

5.1. ช่วยในการปรับตัว

5.2. สร้างความประทับใจ

5.3. สร้างการยอมรับ

6. ระดับการปฐมนิเทศ

6.1. การปฐมนิเทศรวมขององค์การ

6.2. การปฐมนิเทศงาน

7. ระบบพี่เลี้ยง(Mentor System)

7.1. เป็นการให้บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ตลอดจนมีความเข้าใจในกฎระเบียบและวัฒนธรรมของหน่วยงาน ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรใหม่