การสังคายนา ครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ.๒๓๕

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การสังคายนา ครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ.๒๓๕ by Mind Map: การสังคายนา ครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ.๒๓๕

1. มูลเหตุ

1.1. พวกเดียรถีย์หรือพวกนักบวชในศาสนาอื่นมาปลอมบวชในพระพุทธศาสนา ด้วยเห็นแก่ลาภสักการะและเพื่อทำลายพระพุทธศาสนา" พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระได้ขอความอุปถัมภ์จากพระเจ้าอโศกมหาราชให้มีการสอบสวน สะสางกำจัดพวกเดียรถีย์ปลอมบวชประมาณ ๖๐,๐๐๐ รูปแล้วให้สละสมณเพศออกจากพระพุทธศาสนาได้สำเร็จ

2. สถานที่

2.1. อโศการาม กรุงปาตลีบุตร ชมพูทวีป

3. องค์อุปถัมภ์

3.1. พระเจ้าอโศกมหาราช

3.1.1. Film Editor

3.1.2. Colorist

4. การจัดการ

4.1. พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเป็นประธาน พระอรหันต์เข้าประชุมเป็นสังคีติการกสงฆ์จำนวน ๑,๐๐๐ รูป

5. ระยะเวลา

5.1. ๙ เดือน

6. สามเณร โรจน์ศักดิ์ สาสี สาขา นิติศาสตร์ รหัส ๕๙๐๑๕๐๔๐๓๖

7. ผลการสังคายนา

7.1. นอกจากจะได้กำจัดพวกเดียรถีย์ปลอมบวช ให้ออกจากพระพุทธศาสนาแล้ว ยังได้สอบทานพระธรรมวินัยให้ถูกต้อง และได้ตอบคำถาม 500 ข้อ คำตอบ 500 ข้อ เพิ่มเข้าในคัมภีร์กถาวัตถุด้วย เมื่อเสร็จการสังคายนาแล้วได้มีการส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศรวม 9 สายด้วยกัน และส่งไปสายละ 5 รูป เพื่อจะได้ให้การอุปสมบทแก่ผู้เลื่อมใสได้ถูกต้องตามพระวินัย

8. พระภิกษุ ทั้ง๙ สาย

8.1. สายที่ ๑ พระมัชฌันติกเถระพร้อมด้วยคณะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ แคว้นกัศมีระและแคว้นคันธาระ

8.2. สายที่ ๒ พระมหาเทวเถระพร้อมด้วยคณะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ แคว้นมหิสมณฑลและดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำโคธาวารี

8.3. สายที่ ๓ พระรักขิตเถระ พร้อมด้วยคณะ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ วนวาลีประเทศ

8.4. สายที่ ๔ พระธรรมรักขิตเถระ หรือพระโยนกธรรมรักขิตเถระพร้อมด้วยคณะ ได้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ อปรันตกชนบท

8.5. สายที่ ๕ พระมหาธรรมรักขิตเถระ พร้อมด้วยคณะ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ. แคว้นมหาราษฎร์

8.6. สายที่ ๖ พระมหารักขิตเถระ พร้อมด้วยคณะ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ โยนกประเทศ

8.7. สายที่ ๗ พระมัชฌิมเถระ พร้อมด้วยคณะ ไปณ ดินแดนแถบภูเขาหิมา

8.8. สายที่ ๘ พระโสณเถระ และพระอุตตรเถระ พร้อมด้วยคณะ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ

8.9. สายที่ ๙ พระมหินทเถระ(โอรสพระเจ้าอโศกมหาราช) พร้อมด้วยคณะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ลังกาทวีป ในรัชสมัยของพระเจ้รเทวานัมปิยติสสะ กษัตริย์แห่งลังกาทวีป