Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ANDRAGOGIKA by Mind Map: ANDRAGOGIKA

1. Przedstawiciele

1.1. Ryszard Wroczyński

1.1.1. teoretyczne postawy oświaty dorosłych

1.2. Aleksander Kamiński

1.2.1. badania funkcjonowania palcówek oświaty dorosłych i rozwój tych instytucji

1.3. Franciszek Urbańczyk

1.4. Adam Uziembło

1.4.1. Napisał pierwszą w Polsce książkę pt: Andragogika 1968r.

2. Subdyscypliny

2.1. szkolna

2.2. pozaszkolna

2.3. zdrowia

2.4. pracy

2.5. rolnicza

2.6. wojskowa

2.7. porównawcza

2.8. gerontologia andragogiczna

3. Wiek XX w oświacie dorosłych

3.1. teren bogatych działań, doświadczeń,eksperymentów

3.2. powstanie nowych wyspecjalizowanych instytucji

3.2.1. zakłady produkcyjne

3.2.2. instytucje polityczne

3.3. Andragogika- potrzeba badań nad znaczeniem nazwy

4. Definicja: dyscyplina naukowa, która wyrosła z nauk humanistycznych, pojawiła się ok. 2 połowy XX wieku. Posiada własną strukturę.

4.1. etymologia: ( z gr.) andros ( dorosły) i ago (prowadzę), nauka o prowadzeniu ludzi dorosłych

5. Struktura andragogiki jako nauki

5.1. dydaktyka dorosłych

5.2. teoria wychowania dorosłych

5.3. andragogiki stosowane

5.3.1. turystyki

5.3.2. wojskowe

5.3.3. czasu wolnego

5.4. historia wychowania i myśli andragogicznej

6. Zadania jako nauki

6.1. Bada, opisuje i analizuje cele, treści, systemy, formy i metody wychowania i kształcenia dorosłych oraz ich uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, kulturowe, cywilizacyjne i biologiczne

6.2. Umożliwia zrozumienie procesu przekształcania potencjału jednostki w realną zdolność do sprawnego funkcjonowania

6.3. odpowiada na pytanie: Jakim może być człowiek dorosły? Jaki poziom rozwoju i sprawności może osiągnąć, jeśli tworzy mu się optymalne warunki edukacji, a on sam podejmuje procesy autokreacyjne