Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ANDRAGOGIKA by Mind Map: ANDRAGOGIKA
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ANDRAGOGIKA

Struktura andragogiki jako nauki

dydaktyka dorosłych

teoria wychowania dorosłych

andragogiki stosowane

turystyki

wojskowe

czasu wolnego

historia wychowania i myśli andragogicznej

Przedstawiciele

Ryszard Wroczyński

teoretyczne postawy oświaty dorosłych

Aleksander Kamiński

badania funkcjonowania palcówek oświaty dorosłych i rozwój tych instytucji

Franciszek Urbańczyk

Adam Uziembło

Napisał pierwszą w Polsce książkę pt: Andragogika 1968r.

Zadania jako nauki

Bada, opisuje i analizuje cele, treści, systemy, formy i metody wychowania i kształcenia dorosłych oraz ich uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, kulturowe, cywilizacyjne i biologiczne

Umożliwia zrozumienie procesu przekształcania potencjału jednostki w realną zdolność do sprawnego funkcjonowania

odpowiada na pytanie: Jakim może być człowiek dorosły? Jaki poziom rozwoju i sprawności może osiągnąć, jeśli tworzy mu się optymalne warunki edukacji, a on sam podejmuje procesy autokreacyjne

Subdyscypliny

szkolna

pozaszkolna

zdrowia

pracy

rolnicza

wojskowa

porównawcza

gerontologia andragogiczna

Wiek XX w oświacie dorosłych

teren bogatych działań, doświadczeń,eksperymentów

powstanie nowych wyspecjalizowanych instytucji

zakłady produkcyjne

instytucje polityczne

Andragogika- potrzeba badań nad znaczeniem nazwy

Definicja: dyscyplina naukowa, która wyrosła z nauk humanistycznych, pojawiła się ok. 2 połowy XX wieku. Posiada własną strukturę.

etymologia: ( z gr.) andros ( dorosły) i ago (prowadzę), nauka o prowadzeniu ludzi dorosłych