Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ANDRAGOGIKA by Mind Map: ANDRAGOGIKA
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ANDRAGOGIKA

Struktura andragogiki jako nauki

dydaktyka dorosłych

teoria wychowania dorosłych

andragogiki stosowane

turystyki

wojskowe

czasu wolnego

historia wychowania i myśli andragogicznej

Przedstawiciele

Ryszard Wroczyński

teoretyczne postawy oświaty dorosłych

Aleksander Kamiński

badania funkcjonowania palcówek oświaty dorosłych i rozwój tych instytucji

Franciszek Urbańczyk

Adam Uziembło

Napisał pierwszą w Polsce książkę pt: Andragogika 1968r.

Zadania jako nauki

Bada, opisuje i analizuje cele, treści, systemy, formy i metody wychowania i kształcenia dorosłych oraz ich uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, kulturowe, cywilizacyjne i biologiczne

Umożliwia zrozumienie procesu przekształcania potencjału jednostki w realną zdolność do sprawnego funkcjonowania

odpowiada na pytanie: Jakim może być człowiek dorosły? Jaki poziom rozwoju i sprawności może osiągnąć, jeśli tworzy mu się optymalne warunki edukacji, a on sam podejmuje procesy autokreacyjne

Subdyscypliny

szkolna

pozaszkolna

zdrowia

pracy

rolnicza

wojskowa

porównawcza

gerontologia andragogiczna

Wiek XX w oświacie dorosłych

teren bogatych działań, doświadczeń,eksperymentów

powstanie nowych wyspecjalizowanych instytucji

zakłady produkcyjne

instytucje polityczne

Andragogika- potrzeba badań nad znaczeniem nazwy

Definicja: dyscyplina naukowa, która wyrosła z nauk humanistycznych, pojawiła się ok. 2 połowy XX wieku. Posiada własną strukturę.

etymologia: ( z gr.) andros ( dorosły) i ago (prowadzę), nauka o prowadzeniu ludzi dorosłych