Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ANDRAGOGIKA by Mind Map: ANDRAGOGIKA

1. Struktura andragogiki jako nauki

1.1. dydaktyka dorosłych

1.2. teoria wychowania dorosłych

1.3. andragogiki stosowane

1.3.1. turystyki

1.3.2. wojskowe

1.3.3. czasu wolnego

1.4. historia wychowania i myśli andragogicznej

2. Przedstawiciele

2.1. Ryszard Wroczyński

2.1.1. teoretyczne postawy oświaty dorosłych

2.2. Aleksander Kamiński

2.2.1. badania funkcjonowania palcówek oświaty dorosłych i rozwój tych instytucji

2.3. Franciszek Urbańczyk

2.4. Adam Uziembło

2.4.1. Napisał pierwszą w Polsce książkę pt: Andragogika 1968r.

3. Zadania jako nauki

3.1. Bada, opisuje i analizuje cele, treści, systemy, formy i metody wychowania i kształcenia dorosłych oraz ich uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, kulturowe, cywilizacyjne i biologiczne

3.2. Umożliwia zrozumienie procesu przekształcania potencjału jednostki w realną zdolność do sprawnego funkcjonowania

3.3. odpowiada na pytanie: Jakim może być człowiek dorosły? Jaki poziom rozwoju i sprawności może osiągnąć, jeśli tworzy mu się optymalne warunki edukacji, a on sam podejmuje procesy autokreacyjne

4. Subdyscypliny

4.1. szkolna

4.2. pozaszkolna

4.3. zdrowia

4.4. pracy

4.5. rolnicza

4.6. wojskowa

4.7. porównawcza

4.8. gerontologia andragogiczna

5. Wiek XX w oświacie dorosłych

5.1. teren bogatych działań, doświadczeń,eksperymentów

5.2. powstanie nowych wyspecjalizowanych instytucji

5.2.1. zakłady produkcyjne

5.2.2. instytucje polityczne

5.3. Andragogika- potrzeba badań nad znaczeniem nazwy

6. Definicja: dyscyplina naukowa, która wyrosła z nauk humanistycznych, pojawiła się ok. 2 połowy XX wieku. Posiada własną strukturę.

6.1. etymologia: ( z gr.) andros ( dorosły) i ago (prowadzę), nauka o prowadzeniu ludzi dorosłych