Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Nurty badań pedeutologicznych by Mind Map: Nurty badań pedeutologicznych
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Nurty badań pedeutologicznych

empiryczny

W. Dzierzbicka - podstawową wartością nauczyciela jest wczuwanie się w psychikę ucznia i optymizm

M. Grzegorzewska - metoda obserwacji, dwa typy nauczyciela: wyzwalający i hamujący

intelektualny

S.Dobrowolski

zerwanie z hipotezami o powołaniu i talencie nauczyciela, ważny jest umysł nauczyciela i jego przygotowanie do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

osobowościowy

J. Dawid

refleksja nad problematyką osobowości nauczyciela, zwracając uwagę na powołanie, intelektualny stosunek do dziecka.

Z. Mysłakowski

 wysoki stopień zależności sposobu i efektywności oddziaływania nauczyciela na ucznia od zespołu cech osobistych zwanych kontaktowścią i wrodzonymi dyspozycjami psychofizycznymi.

S. Schuman

 podstawą talentu pedagogicznego mogą być różne struktury psychiczne

M. Kreutz

 zdolność sugestywna, emocjonalne oddziaływanie na człowieka traktowanie go jako zdolności wrodzonej

współczesne nurty

preorientacja i poradnictwo zawodowe, selekcyjna rola egzaminu wstępnego

proces przygotowania przyszłych nauczycieli do zawodu

studia zaoczne dla nauczycieli pracujących

adaptacja zawodowa młodych nauczycieli

relacje nauczyciel - społeczeństwo, kultura, nauka

rola społeczna nauczyciela w środowisku lokalnym i jej przemiany

problemy nauczycieli wycofujących się z zawodu

status zawodowy, prawa i obowiązki nauczyciela

nauczyciel - specjalista

decydująca rola wiedzy i umiejętności w pracy nauczyciela