Nurty badań pedeutologicznych

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nurty badań pedeutologicznych by Mind Map: Nurty badań pedeutologicznych

1. empiryczny

1.1. W. Dzierzbicka - podstawową wartością nauczyciela jest wczuwanie się w psychikę ucznia i optymizm

1.2. M. Grzegorzewska - metoda obserwacji, dwa typy nauczyciela: wyzwalający i hamujący

2. intelektualny

2.1. S.Dobrowolski

3. osobowościowy

3.1. J. Dawid

3.2. Z. Mysłakowski

3.3. S. Schuman

3.4. M. Kreutz

4. współczesne nurty

4.1. preorientacja i poradnictwo zawodowe, selekcyjna rola egzaminu wstępnego

4.2. proces przygotowania przyszłych nauczycieli do zawodu

4.3. studia zaoczne dla nauczycieli pracujących

4.4. adaptacja zawodowa młodych nauczycieli

4.5. relacje nauczyciel - społeczeństwo, kultura, nauka

4.6. rola społeczna nauczyciela w środowisku lokalnym i jej przemiany

4.7. problemy nauczycieli wycofujących się z zawodu

4.8. status zawodowy, prawa i obowiązki nauczyciela

5. nauczyciel - specjalista

5.1. decydująca rola wiedzy i umiejętności w pracy nauczyciela