Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
FAMILY PLANNING & CONTRACEPTION by Mind Map: FAMILY PLANNING & CONTRACEPTION

1. ความหมาย

1.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

1.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

2. วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ ได้แก่ การป้องกันหรือขัดขวางไม่ให้อสุจิผสมกับไข่ การป้องกันการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้วการทำลายไข่ที่ผสมแล้ว และฝังตัวเข้าไปในเยื่อบุโพรงมดลูกโดยการทำลาย corpus luteum ตลอดจนการทำแท้งด้วย

2.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

2.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

3. ความหมาย

3.1. การวางแผนหรือตั้งเป้าหมายให้ครอบครัวมีความพร้อมที่จะมีสมาชิกตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาที่เหมาะสมและมีฐานะทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับการดำรงชีวิต

3.1.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

3.1.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

3.2. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

3.2.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

4. จุดจุดมุ่งหมาย

4.1. หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์อันไม่พึ่งประสงค์

4.1.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

4.1.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

4.2. ให้มีการตั้งครรภ์เมื่อพร้อม

4.2.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

4.2.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

4.3. เว้นระยะการมีบุตรให้ห่างกันพอสมควร

4.3.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

4.3.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

4.4. ให้มีบุตรเมื่อพ่อแม่มีอายุที่เหมาะสม

4.4.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

4.4.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

4.5. ให้มีจำนวนบุตรที่เหมาะสม

4.5.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

4.5.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

4.6. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

4.6.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

5. ประโยชน์

5.1. ต่อสภาพของชุมชน

5.1.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

5.1.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

5.2. ต่อสุขภาพของครอบครัว

5.2.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

5.2.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

5.3. ต่อสุขภาพของเด็ก

5.3.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

5.3.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

5.4. ต่อสุขภาพของสตรี

5.4.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

5.4.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

5.5. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

5.5.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

6. ปัจจัยที่ส่งผลให้การวางแผนครอบครัวสำเร็จ

6.1. เป็นนโยบายของรัฐ

6.1.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

6.1.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

6.2. เป็นการให้บริการโดยสมัครใจไม่คิดมูลค่า

6.2.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

6.2.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

6.3. ให้งบประมาณในการสนับสนุน

6.3.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

6.3.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

6.4. ความร่วมมือทั้งของรัฐบาลและเอกชน

6.4.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

6.4.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

6.5. มีการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ

6.5.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

6.5.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

6.6. การใช้บุคลากรอื่นที่ไม่ใช้แพทย์ในการวางแผนครอบครัว

6.6.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

6.6.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

6.7. ให้ชุมชนมีส่วนร่วม

6.7.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

6.7.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

6.8. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

6.8.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

7. การวางแผนครอบครัว

7.1. บริการการคุมกำเนิด

7.1.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

7.1.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

7.2. การรักษาผู้มีบุตรยาก

7.2.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

7.2.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

7.3. การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและชีวิตครอบครัว

7.3.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

7.3.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

7.4. บริการด้านการให้การศึกษาหรือคำปรึกษาด้านการวางแผนครอบครัว

7.4.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

7.4.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

7.5. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

7.5.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

8. หน้าที่ของพยาบาล

8.1. ให้การพยาบาลทั่วโดยตรงต่อผู้รับบริการ

8.1.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

8.1.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

8.2. เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว

8.2.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

8.2.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

8.3. เป็นผู้บริหารและนิเทศงานด้านการวางแผนครอบครัว

8.3.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

8.3.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

8.4. เป็นผู้ฝึกอบรมหรือให้คำปรึกปรึกษาแก่บุคลากรในการเรื่องการวางแผนครอบครัว

8.4.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

8.4.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

8.5. ทำวิจัยเรื่องการวางแผนครอบครัว

8.5.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

8.5.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

8.6. การให้คำปรึกษา จูงใจและสื่อสารในการปฏิบัติ

8.6.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

8.6.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

8.7. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

8.7.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

9. บทบาทของพยาบาล

9.1. บทบาททางการพยาบาลในการให้คำปรึกษา

9.1.1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการมีบุตรแก่ผู้มาขอคำปรึกษา

9.1.1.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

9.1.1.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

9.1.2. การให้คำปรึกษาก่อนให้บริการคุมกำเนิด

9.1.2.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

9.1.2.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

9.1.3. การให้คำปรึกษาระหว่างใช้วิธีการคุมกำเนิด

9.1.3.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

9.1.3.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

9.1.4. การให้คำปรึกษาเมื่อหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

9.1.4.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

9.1.4.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

9.1.5. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

9.1.5.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

9.2. บทบาทในการสร้างแรงจูงใจและสื่อสารให้ปฏิบัติตามการวางแผนครอบครัว

9.2.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

9.2.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

9.3. บทบาททางการพยาบาลในการวางแผน

9.3.1. การจัดคลินิคหรือสถานที่

9.3.1.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

9.3.1.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

9.3.2. การเตรียมเครื่องมือ เครื่องมือทุกชนิดต้องพร้อมและเหมาะสม

9.3.2.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

9.3.2.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

9.3.3. การซักประวัติและการทำเวชระเบียน

9.3.3.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

9.3.3.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

9.3.4. การให้สุขศึกษา ภายหลังให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการคุมกำเนิด

9.3.4.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

9.3.4.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

9.3.5. การนัดและติดตามผล

9.3.5.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

9.3.5.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

9.3.6. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

9.3.6.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

9.4. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

9.4.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10. CONTRACEPTION

10.1. ปัญหาการคุมกำเนิด

10.1.1. การตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์

10.1.1.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.1.1.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10.1.2. การทำแท้ง

10.1.2.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.1.2.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10.1.3. การควบคุมกำเนิดของชาวเขาและแรงงานข้ามชาติ

10.1.3.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.1.3.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10.1.4. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.1.4.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10.2. สาเหตุการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม

10.2.1. สถานบริการขาดยาและอุปกรณ์ในการคุมกำเนิด จุดให้บริการมีน้อยและจำกัดเวลาในการให้บริการ

10.2.1.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.2.1.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10.2.2. อคติของผู้ให้บริการ วัยเจริญพันธ์ขาดความรู้ ขาดความตื่นตัวด้านการคุมกำเนิด

10.2.2.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.2.2.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10.2.3. ขาดบุคลากรทางด้านการแพทย์ที่มีความรู้ด้านการคุมกำเนิด

10.2.3.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.2.3.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10.2.4. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.2.4.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10.3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการคุมกำเนิด

10.3.1. สร้างวัฒนธรรมให้ฝ่ายชายมีบทบาทรับผิดชอบในการคุมกำเนิด

10.3.1.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.3.1.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10.3.2. สร้างทรรศนคติด้านการมีเพศสัมพันธ์ พัฒนาความรู้เรื่องการสืบพันธ์ู

10.3.2.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.3.2.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10.3.3. มีการปกปิดความลับในการแสดงตัวของผู้ที่ให้ข้อมูล

10.3.3.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.3.3.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10.3.4. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่บุตร

10.3.4.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.3.4.1.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10.3.5. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.3.5.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10.4. บทบาทของพยาบาลผดุงครรภ์การคุมกำเนิด

10.4.1. บทบาททางการพบายาบระหว่างให้บริการคุมกำเนิด

10.4.1.1. ซักถามความรู้สึกและอาการข้างเคียง

10.4.1.1.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.4.1.2. นัดมาตรวจตามนัด

10.4.1.2.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.4.1.3. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.4.1.3.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10.4.2. บทบาททางการพยาบาลก่อนให้บริการคุมกำเนิด

10.4.2.1. ซักประวัติสอบถามความต้องการ

10.4.2.1.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.4.2.2. ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิด

10.4.2.2.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.4.2.3. ให้ผู้รับบริการเลือกวิธีที่เหมาะสม

10.4.2.3.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.4.2.4. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.4.2.4.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10.4.3. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.4.3.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10.4.3.1.1. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.4.3.2. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.4.3.2.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10.4.4. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.4.4.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10.5. รูปแบบการคุมกำเนิด

10.5.1. การคุมกำเนิดแบบถาวร

10.5.1.1. เพศหญิง

10.5.1.1.1. ทำในระยะคลอด

10.5.1.1.2. ทำในระยะปกติ

10.5.1.1.3. คำแนะนำหลังทำหมัน

10.5.1.1.4. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.5.1.2. เพศชาย

10.5.1.2.1. วิธี

10.5.1.2.2. เป็นการทำให้ท่ออสุจิทั้งสองข้างเกิดการอุดตัน ทำให้อสุจิผ่านไปไม่ได้

10.5.1.2.3. คำแนะนำหลังทำหมัน

10.5.1.2.4. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.5.1.3. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.5.1.3.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10.5.2. การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว

10.5.2.1. การคุมกำเนิดโดยใช้ฮอร์โมน

10.5.2.1.1. ยาเม็ดคุมกำเนิด

10.5.2.1.2. ฉีดยาคุมกำเนิด

10.5.2.1.3. ยาฝังคุมกำเนิด Implanon

10.5.2.1.4. Ortho Evra แผ่นแปะคุมกำเนิด

10.5.2.1.5. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.5.2.2. การคุมกำเนิดโดยใช้สิ่งกีดขวาง

10.5.2.2.1. ได้แก่

10.5.2.2.2. ข้อดี

10.5.2.2.3. ข้อเสีย

10.5.2.2.4. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.5.2.3. การคุมกำเนิดโดยไม่ใช้อุปกรณ์

10.5.2.3.1. นับวันปลอดภัย

10.5.2.3.2. วัดอุณหภูมิร่างกาย

10.5.2.3.3. สังเกตมูกที่ปากมดลูก

10.5.2.3.4. การหลั่งอสุจินอกช่องคลอด

10.5.2.3.5. การกลั้นไม่ให้หลั่งน้ำอสุจิ

10.5.2.3.6. การให้นมลูกในระยะเวลานาน

10.5.2.3.7. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.5.2.4. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.5.2.4.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10.5.3. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.5.3.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

10.6. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

10.6.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

11. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

11.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด

12. บทบาททางการพยาบาลเมื่อหยุดให้การบริการคุมกำเนิด

12.1. ติดตามผลอาการหลังการหยุดใช้ยาคุมกำเนิด ภาวะการเจริญพันธ์ ภายหลังหยุดใช้วิธีคุมกำเนิด