องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. หมายถึง

2. รูปภาพ

3. ฮาร์ดเเวร์ ( hardware)

3.1. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

4. ซอร์ฟแวร์ (Software)

4.1. ซอร์ฟแวร์ระบบ (System Software)

4.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

4.3. หมายถึง

5. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (Peopleware)

5.1. ผู้ใช้ (User)

5.2. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

5.3. ผู้ปฏิบัติการ (Operator)

5.4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analyst and Designer : SA)

5.5. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA)

6. ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information)

6.1. ข้อมูล (DATA)

6.2. สารสนเทศ (INFORMATION)

7. กระบวนการทำงาน (PROCEDURE)

7.1. ความหมาย