องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. หมายถึง

2. รูปภาพ

3. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (Peopleware)

3.1. ผู้ใช้ (User)

3.2. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

3.3. ผู้ปฏิบัติการ (Operator)

3.4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analyst and Designer : SA)

3.5. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA)

4. ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information)

4.1. ข้อมูล (DATA)

4.2. สารสนเทศ (INFORMATION)

5. ฮาร์ดเเวร์ ( hardware)

5.1. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

6. ซอร์ฟแวร์ (Software)

6.1. ซอร์ฟแวร์ระบบ (System Software)

6.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

6.3. หมายถึง

7. กระบวนการทำงาน (PROCEDURE)

7.1. ความหมาย