Plan badawczy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Plan badawczy by Mind Map: Plan badawczy

1. 1. Określenie problemu badawczego

2. 9. Przygotowanie raportu końcowego i jego opublikowanie

3. 4. Wybór metody badawczej

3.1. Metody ilościowe

3.1.1. Metody jakościowe

4. 5. Wybór narzędzi badawczych

4.1. Ankieta

4.1.1. Wywiad

5. 2. Konceptualizacja

5.1. Hipotezy

6. 7. Weryfikacja wyników badań

7. 3. Operacjonalizacja

7.1. Pomiar nominalny

7.1.1. Pomiar porządkowy

7.1.1.1. Pomiar interwałowy

7.2. Pomiar ilorazowy

8. 6. Realizacja badania

9. 8. Analiza wyników

9.1. Czy założona hipoteza sprawdziła się?

9.2. Co można byłoby zmienić w przypadku ponownego badania