Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Plan badawczy by Mind Map: Plan badawczy
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Plan badawczy

W przygotowaniu i realizacji badania opinii wyróżnia się kilka etapów, które układają się w schemat, prezentowany w na tej mapie myślowej.

1. Określenie problemu badawczego

Problemem badawczym jest pytanie, na które nie ma jeszcze naukowej odpowiedzi. Musi dotyczyć obiektywnego stanu niewiedzy, być wyrażone w języku naukowym i sformułowane w taki sposób, aby było wiadomo, jakie czynności podjąć, by znaleźć odpowiedź

9. Przygotowanie raportu końcowego i jego opublikowanie

4. Wybór metody badawczej

Metody ilościowe

5. Wybór narzędzi badawczych

Jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi jest kwestionariusz. Kwestionariusz jest to przełożenie problematyki badawczej na język pytań.

Ankieta

2. Konceptualizacja

Konceptualizacja obejmuje precyzowanie znaczenia pojęć oraz zmiennych, które mają być badane

Hipotezy

Hipotezy są to proponowane odpowiedzi na pytania badawcze.

7. Weryfikacja wyników badań

3. Operacjonalizacja

Operacjonalizacja jest przedłużeniem procesu konceptualizacji, kiedy określa się konkretne procedury, które mają być zastosowane do pomiaru wartości zmiennych. To wyrażenie terminów i pojęć w kategoriach operacyjnych, stwarzanie konkretnych procedur badawczych, które pozwolą na dokonanie empirycznych obserwacji odpowiadających pojęciom opisanym w etapie konceptualizacji.

Pomiar nominalny

Pomiar ilorazowy

6. Realizacja badania

8. Analiza wyników

Czy założona hipoteza sprawdziła się?

Co można byłoby zmienić w przypadku ponownego badania