Konsekwencje przemian ustrojowych na polskiej wsi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Konsekwencje przemian ustrojowych na polskiej wsi by Mind Map: Konsekwencje przemian ustrojowych na polskiej wsi

1. obszary wiejskie zajmują 93% obszaru kraju

2. dominacja gospodarstw o powierzchni 1-5 h

3. nadmiar siły roboczej

4. stosunkowo niski poziom wykształcenia

5. małe gospodarstwa

6. niski stopień specjalizacji

7. pogłębienie zróżnicowania regionalnego rozwoju wsi

8. brak powiązań między producentami rolniczymi

9. niedostatek kapitału

10. trudna sytuacja dochodowa

11. gorsze warunki przyrodnicze