โครงสร้างทางสังคม (Social structure)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงสร้างทางสังคม (Social structure) by Mind Map: โครงสร้างทางสังคม  (Social structure)

1. ความหมาย

1.1. ระบบความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์

1.2. ปรากฏในสังคมมนุษย์ทุก ๆ สังคม

1.3. แม้ว่าจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม

2. โครงสร้างของสังคมไทย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

2.1. สังคมชนบท (กลุ่มปฐมภูมิ)

2.1.1. โครงสร้างที่สำคัญที่สุดของสังคมไทย

2.1.1.1. มีค่านิยมในเรื่องคุณความดีทางศาสนา

2.1.1.2. จัดว่าเป็นโครงสร้างที่สำคัญที่สุดของสังคมไทย

2.2. สังคมเมือง (กลุ่มทุติยภูมิ)

2.2.1. ข้อแตกต่างที่เด่นชัดระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง

2.2.1.1. จำนวนกลุ่มขององค์การที่มีมากในสังคมเมืองหลวง

2.2.1.2. ฐานะทางเศรษฐกิจ

2.2.1.3. อำนาจและความเกี่ยวข้องทางการเมือง

2.2.1.4. ระดับการศึกษา

3. องค์ประกอบหลัก (เสาหลัก)

3.1. - ค่านิยม (Social Value)

3.2. - บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm)

3.3. - สถานภาพ (Status)

3.4. - บทบาท (Role)

4. ลักษณะโครงสร้างทางสังคม

4.1. มีการรวมกลุ่มของคนในสังคม

4.2. มีแนวปฏิบัติร่วมกัน

4.3. มีจุดหมายเดียวกัน

4.4. มีการเปลี่ยนแปลงได้

5. องค์ประกอบโครงสร้างทางสังคม

5.1. 1. กลุ่มสังคม (Social Groups)

5.2. 2. สถาบันสังคม( Social Institutions)