โครงสร้างทางสังคม (Social structure)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงสร้างทางสังคม (Social structure) by Mind Map: โครงสร้างทางสังคม  (Social structure)

1. ความหมาย

1.1. ระบบความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์

1.2. ปรากฏในสังคมมนุษย์ทุก ๆ สังคม

1.3. แม้ว่าจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม

2. ลักษณะโครงสร้างทางสังคม

2.1. มีการรวมกลุ่มของคนในสังคม

2.2. มีแนวปฏิบัติร่วมกัน

2.3. มีจุดหมายเดียวกัน

2.4. มีการเปลี่ยนแปลงได้

3. องค์ประกอบโครงสร้างทางสังคม

3.1. 1. กลุ่มสังคม (Social Groups)

3.2. 2. สถาบันสังคม( Social Institutions)

4. โครงสร้างของสังคมไทย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

4.1. สังคมชนบท (กลุ่มปฐมภูมิ)

4.1.1. โครงสร้างที่สำคัญที่สุดของสังคมไทย

4.1.1.1. มีค่านิยมในเรื่องคุณความดีทางศาสนา

4.1.1.2. จัดว่าเป็นโครงสร้างที่สำคัญที่สุดของสังคมไทย

4.2. สังคมเมือง (กลุ่มทุติยภูมิ)

4.2.1. ข้อแตกต่างที่เด่นชัดระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง

4.2.1.1. จำนวนกลุ่มขององค์การที่มีมากในสังคมเมืองหลวง

4.2.1.2. ฐานะทางเศรษฐกิจ

4.2.1.3. อำนาจและความเกี่ยวข้องทางการเมือง

4.2.1.4. ระดับการศึกษา

5. องค์ประกอบหลัก (เสาหลัก)

5.1. - ค่านิยม (Social Value)

5.2. - บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm)

5.3. - สถานภาพ (Status)

5.4. - บทบาท (Role)