การพัฒนาสถานศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพัฒนาสถานศึกษา by Mind Map: การพัฒนาสถานศึกษา

1. การพัฒนาอาคารสถานที่/สิ่งแวดล้อม

1.1. สะอาด

1.2. ร่มรื่น

1.3. สวยงาม

1.4. บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

2. พัฒนาการบริหารจัดการ

2.1. ใช้นวัตกรรมในการบริหาร

2.2. พัฒนาการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

2.3. pic

3. พัฒนาการเรียนการสอน

3.1. พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน

3.2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันของผู้เรียน

3.4. พัฒนาการสื่อสาร ให้มากกว่า 2 ภาษา