การพัฒนาสถานศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพัฒนาสถานศึกษา by Mind Map: การพัฒนาสถานศึกษา

1. พัฒนาการบริหารจัดการ

1.1. ใช้นวัตกรรมในการบริหาร

1.2. พัฒนาการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

1.3. pic

2. พัฒนาการเรียนการสอน

2.1. พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน

2.2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันของผู้เรียน

2.4. พัฒนาการสื่อสาร ให้มากกว่า 2 ภาษา

3. การพัฒนาอาคารสถานที่/สิ่งแวดล้อม

3.1. สะอาด

3.2. ร่มรื่น

3.3. สวยงาม

3.4. บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้