ประเภทของอาชีพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทของอาชีพ by Mind Map: ประเภทของอาชีพ

1. อาชีพรับจ้าง

1.1. ข้าราชการ

1.2. พนักงานบริษัท/ห้างร้าน/องค์กรต่างๆ

1.3. ลูกจ้างประจำ

1.4. ลูกจ้างชั่วคราว

2. อาชีพอิสระ

2.1. ประกอบกิจการของตนเอง

2.1.1. กิจการเจ้าของคนเดียว

2.1.2. ห้างหุ้นส่วน/บริษัท

2.2. pic1