แหล่งสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แหล่งสารสนเทศ by Mind Map: แหล่งสารสนเทศ

1. ศูนย์รวบรวมข้อมูลที่มีการจัดสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

2. ประเภท

2.1. บุคคล

2.1.1. ปราชญ์ชาวบ้าน

2.1.2. นักวิชาการ

2.2. สถาบัน

2.2.1. ห้องสมุด

2.2.1.1. หอสมุดแห่งชาติ

2.2.1.2. หอสมุดประชาชน

2.2.1.3. สถาบันอุดมศึกษา

2.2.1.4. ห้องสมุดโรงเรียน

2.2.1.5. ห้องสมุดเฉพาะ

2.2.1.6. วัตถุประสงค์

2.2.1.6.1. ความจรรโลงใจ

2.2.1.6.2. ข่าวสารความรู้

2.2.1.6.3. การนันทนาการ

2.2.1.6.4. การค้นคว้าวิจัย

2.2.1.6.5. การศึกษา

2.2.2. หอจดหมายเหตุ

2.2.2.1. เก็บเอกสารเฉพาะ

2.2.3. ศูนย์สารสนเทศ

2.2.4. สถาบันสารสนเทศเชิงพาณิชย์

2.3. สื่อมวลชน

2.3.1. สื่อโทรทัศน์

2.3.2. สื่อวิทยุ

2.3.3. สื่อหนังสือพิมพ์

2.4. สถานที่

2.4.1. ได้ประสบการณ์โดยตรงจากการไปพบเห็น

2.5. Internet