ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

1.1. การใช้ฮาร์ดแวร์ร่วมกัน

1.1.1. Share Disks Space

1.1.1.1. เป็นการใช้งานร่วมกันของเนื้อหาของที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล โดยใช้ file server เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลของผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์ของระบบทั้งหมด รวมทั้งควบคุม การทำงานของระบบเครือข่ายด้วย

1.1.2. Share Printers

1.1.2.1. เป็นการใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกันของอุปกรณ์ภายในระบบ เพื่อให้อุปกรณ์ทุกตัวสามารถเข้าใช้งานเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ และสามารถเลือกเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับการพิมพ์แต่ละครั้งได้

1.1.3. Share Communication Devices

1.1.3.1. เป็นการนำอุปกรณ์สื่อสารของคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมกัน เช่น โมเด็มซึ่งใช้ในการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน

1.2. การใช้ Software ร่วมกัน

1.2.1. Share Software Packages

1.2.1.1. เป็นการใช้งานซอฟต์แวร์ร่วมกัน ซึ่งการนำระบบมาใช้งานจะช่วยลดปัญหาของการทำผิดทางกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ได้ ซอฟต์แวร์มีความคล่องตัว และง่ายต่อการบำรุงรักษา

1.2.2. Share DATA

1.2.2.1. เป็นการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ไว้ในที่เดียวกัน คือ file server ดังนั้นผู้ใช้แต่ละคนจะสามารถเรียกใช้ข้อมูลซึ่งกันและกันได้ทันที และสามารถระบุได้ว่าผู้ใช้แต่ละคนสามารถใช้งานข้อมูลได้ถึงระดับใด

1.3. การเชื่อมต่อระบบอื่น

1.3.1. ในระบบงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกับระบบอื่น เช่น Mainframe หรือ mini computer จะต้องมีอุปกรณ์เชื่อมต่อพิเศษ เรียกระบบนี้ว่า Terminal Emulation

1.4. การใช้ระบบมัลติยูสเซอร์

1.4.1. E-mail

1.4.1.1. ผู้ใช้แต่ละคนสามารถรับหรือส่งข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันได้ โดยผ่าน Workstation ของตนเอง

1.4.2. Schedule หรือ Group Calender

1.4.2.1. เป็นโปรแกรมที่รวบรวมปฏิทินรายวันของผู้ใช้แต่ละคนไว้เป็นตาราง ทำให้ทราบนัดหมาย และวางแผนการทำงานได้

1.4.3. Database หรือ ฐานข้อมูล

1.4.3.1. สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกันได้พร้อมๆกัน

2. ความหมายของระบบเครือข่าย

2.1. หมายถึง ระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่อง เชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลาง และสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้

3. ประโยชน์ของระบบเครือข่าย

3.1. 1. สามารถใช้ทรัพยากรที่มีราคาสูงร่วมกันได้ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านฮาร์ดแวร์

3.2. 2. สามารถนำระบบเครือข่ายไปเชื่อมต่อเป็นประตูทาง ผ่าน เพื่อเข้าสู่คอมพิวเตอร์ระบบอื่นๆได้

3.3. 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ เนื่องจากติดตั้งซอฟต์แวร์เป็นระบบเครือข่ายได้ และยังง่ายต่อการบไรุงรักษา

3.4. 4. ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เนื่องจากข้อมูลผู้ใช้จะเก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ตัวเดียวกันหมด และยังสามารถดึงข้อมูลของตนเองออกมาใช้ในคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้

3.5. 5. สามารถใช้งานโปรแกรมประเภทมัลติยูสเซอร์ ที่เก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้หลายๆคน ซึ่งสามารถหาข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนเครือข่าย และประเมินระดับของการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ได้