องค์ประกอบพื้นฐานของระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
องค์ประกอบพื้นฐานของระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบพื้นฐานของระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์

1. องค์ประกอบพื้นฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1. 1. คอมพิวเตอร์ 2 เครื่องขึ้นไป

1.2. 2. เน็ตเวิร์กการ์ด เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

1.3. 3. สื่อกลางและอุปกรณ์รับส่งข้อมูล

1.4. 4. โปรโตคอล เป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์ ใช้ติดต่อสื่อสารกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะติดต่อกันได้นั้น จะต้องใช้โปรโตคอลเดียวกัน

1.5. 5. ระบบปฏิบัติการเครือข่าย เป็นตัวที่คอยจัดการเกี่ยวกับการใช้ งานเครือข่ายของผู้ใช้แต่ละคน และควบคุมการใช้ทรัพยากร ต่างๆของเครือข่าย

2. คอมพิวเตอร์

2.1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องมีคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่องเชื่อมต่อกัน โดยไม่จำเป็น ต้องมีแพลตฟอร์มเดียวกัน ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละตัวควรมีประสิทธิภาพเพียงพอ สำหรับรองรับการใช้งานของผู้ใช้เครื่องนั้นๆ

2.2. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

2.2.1. 1. ประเภทที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่าย ควรมีประสิทธิภาพสูงพอในการ รองรับการให้บริการต่างๆกับผู้ใช้งานเครือข่ายได้

2.2.2. 2. ประเภทที่ใช้เป็นเครื่องลูกข่าย

3. เน็ตเวิร์กการ์ด

3.1. เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือ บางทีเรียกว่า แลนการ์ด ทำหน้าที่แปลงข้อมูลเป็นสัญญาณที่จะสามารถส่งไปตามสายสัญญาณหรือสื่ออื่นๆได้

4. สายสัญญาณ

4.1. สายโคแอกซ์

4.1.1. มีลักษณะคล้ายกับสายเคเบิลทีวี คือ มีแกนเป็นทองแดง ห่อหุ้มด้วยฉนวน แล้วหุ้มด้วยตาข่าย ชั้นนอกสุด เป็นวัสดุป้องกันสายสัญญาณ ไม่ค่อยนิยมใช้แล้ว

4.2. สายคู่บิดเกลียว

4.2.1. เป็นสายสัญญาณมาตรฐานที่นิยมใช้มากที่สุดในระบบเครือข่ายปัจจุบัน สายสัญญาณจะประกอบไปด้วยสายทองแดงที่ห่อหุ้มด้วยฉนวน 2 เส้น แล้วบิดเป็นเกลียวเพื่อลดสัญญาณรบกวน

4.3. สายใยแก้วนำแสง

4.3.1. เป็นสายที่แสงเป็นสัญญาณ และแก้วหรือพลาสติกใสเป็นสื่อนำสัญญาณ ทำให้ไม่ถูกรบกวนโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถส่งข้อมูลในอัตราสูงและระยะไกลกว่า

5. อุปกรณ์เครือข่าย

5.1. ฮับ(Hub)

5.1.1. เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครื่องหลายๆเครื่องเข้าด้วยกันในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายข้อมูลไปยังเครื่องอื่นๆในระบบเครือข่าย การทำงานของฮับจะใช้วิธีแบ่งช่องทางการส่งผ่านข้อมูล

5.2. สวิตซ์

5.2.1. ทำหน้าที่คล้ายกับฮับ แตกต่างที่วงจรภายในจะใช้หลักการวงจรสวิตซ์ชิงที่สลับการส่ง ข้อมูลในแต่ละพอร์ตไปมา ทำให้มีความสามารถในการส่งข้อมูลสูงกว่า

5.3. รีพีตเตอร์

5.3.1. เป็นอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมต่อสายเคเบิล 2 เส้นเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มระยะทางการเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย

5.4. บริดจ์

5.4.1. เป็นอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายของเครือข่ายที่แยกออกจากกัน บริจด์จึงเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างสองเครือข่าย

5.5. เร้าเตอร์

5.5.1. เป็นอุปกรณ์ระบบเครือข่ายซึ่งทำหน้าที่เสมือนสะพานเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น หรือระบบเครือข่ายแลน เข้ากับระบบเครือข่ายแวนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการเครือข่ายภายใน

5.6. เกตเวย์

5.6.1. เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่มีความซับซ้อนมากกว่าเร้าเตอร์หรือบริดจ์ เพราะอุปกรณ์ชนิดนี้สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอล ในระดับ Data Link และ Network Layer ที่แตกต่างกันได้มากกว่า 2 ระบบ สามารถเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีก เครือข่ายหนึ่ง หรือเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์ได้

6. โปรโตคอล

6.1. เป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลของคอมพิวเตอร์ หรืออาจกล่าวได้ว่า โปรโตคอลเป็น ภาษาที่คอมพิวเตอร์ใช้สื่อสารกัน ดังนั้นคอมพิวเตอร์ที่ ต้องการสื่อสารกันจึงจำเป็นต้องใช้ภาษา หรือโปรโตคอลเดียวกัน ไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถสื่อสารกันได้

7. ระบบปฏิบัติการเครือข่าย

7.1. ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย และการเข้าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในเครือข่าย