บทที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: บทที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. ตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1. 1.ตัวกลางแบบมีสาย

1.1.1. 1.1 สายคู่บิดเกลียว

1.1.2. 1.2 สายโคแอกซ์

1.1.3. 1.3 สายไฟเบอร์ออปติก

1.2. 2.ตัวกลางนำสัญญาณไร้สาย

1.2.1. 2.1 radio wave

1.2.2. 2.2 microwave

1.2.3. 2.3 infared

2. อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.1. 1.โมเด็ม

2.2. 2.การ์ดแลน

2.3. 3.ฮับ/สวิตซ์

2.4. 4.เราเตอร์

2.5. 5.จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย

3. Try MeisterTask!

4. องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร

4.1. 1.ผู้ส่ง

4.2. 2.ผู้รับ

4.3. 3.ข่าวสาร

4.4. 4.ตัวกลาง

4.5. 5.โพรโทคอล

5. ชนิคเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

5.1. 1.PAN

5.2. 2.LAN

5.3. 3.MAN

5.4. 4.cilent-sever network

5.5. 5.P2P

6. การพัฒนาการของการติดต่อสื่อสาร

6.1. การสื่อสารทางควัน

6.2. นกพิราบ

6.3. ม้าเร็ว

6.4. สัญญาณธง

6.5. รหัสมอส

6.6. โทรศัพท์

6.7. วิทยุ

6.8. อีเมล

6.9. โซเชียล

7. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

7.1. การใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกัน

7.2. การแบ่งปันอุปกรณ์ในเครือข่าย

7.3. การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน

7.4. การใช้แหล้งข้อมูลและความรู้เดียวกัน