ปัจจัยมนุษย์ กับงานความปลอดภัย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัจจัยมนุษย์ กับงานความปลอดภัย by Mind Map: ปัจจัยมนุษย์  กับงานความปลอดภัย

1. ความผิดพลาดของมนุษย์

1.1. ทางจิตวิทยา

1.1.1. Skill-base Error ผิดเพราะพลั้งเผลอ

1.1.2. Rule-base Error ผิดเพราะไม่ทำตามกฎ

1.1.3. Knowledge-base Error ผิดเพราะรู้น้อย

1.2. ไม่ตั้งใจทำให้ผิด

1.3. ตั้งใจทำให้ผิด

2. แนวทางแก้ไข

2.1. ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูล

2.2. ทบทวนบทเรียนจากความ บกพร่องและโอกาสเกิด

2.3. ใช้สิ่งเตือนใจ(Reminder) ที่ดึงดูดความสนใจ

2.4. การออกแบบทางวิศวกรรมปัจจัย มนุษย์ (Human Factors Engineering)

2.5. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน (Improving Work Environment )

2.6. ดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาความผิดพลาดของมนุษย์

3. รวบรวมข้อมูลของมนุษย์มาประยุกต์เข้ากับ เครื่องมือ เครื่องจักร ระบบการท างาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความปลอดภัย และความมีประสิทธิภาพในการท างาน

4. ถูกใช้ใน

4.1. การบิน

4.2. การจราจร

4.3. อุตสาหกรรม

5. อารมณ์ ความรู้สึก เป็นต้นกำเนิดหลักในการกระตุ้นพฤติกรรม

6. ประสบการณ์ทำให้เกิดพฤติกรรม