ĐỀ TÀI LVTN VẬT LIỆU NANO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ĐỀ TÀI LVTN VẬT LIỆU NANO by Mind Map: ĐỀ TÀI LVTN VẬT LIỆU NANO

1. Đề tài cụ thể

1.1. tài liệu ngiên cứu

1.1.1. vật liệu nano

1.1.2. vật liệu có lỗ xốp

1.1.3. phương pháp tổng hợp

1.1.4. hóa chất

1.1.4.1. vô cơ

1.1.4.2. hữu cơ

1.2. thời gian bắt đầu làm

1.2.1. Chuẩn bị

1.2.1.1. kiến thức

1.2.1.2. kỹ năng

1.2.2. bắt đầu làm

1.2.2.1. lập kế hoạch,tiến độ công việc

1.2.2.2. hướng dẫn của thầy

1.3. thời gian kết thúc

1.3.1. đúng thời hạn

1.3.1.1. kết quả

1.3.1.1.1. đạt

1.3.1.1.2. chưa đạt

1.3.2. không đúng thời hạn

1.3.2.1. tiếp tục