ยาปฏิชีวนะกลุมตางๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ยาปฏิชีวนะกลุมตางๆ by Mind Map: ยาปฏิชีวนะกลุมตางๆ

1. ยากลุมควิโนโลน (quinolones)

2. กลุมยาซัลฟา หรือซัลโฟนาไมด(Sulpha หรือ Sulfonamide)

2.1. ได้แก่

2.1.1. ยาซัลโฟนาไมดที่ออกฤทธิ์สั้น

2.1.2. ยาซัลโฟนาไมดที่ออกฤทธิ์นาน

2.1.3. ยาซัลโฟนาไมดที่ดูดซึมไดไมดี

2.1.4. ยาซัลโฟนาไมดที่ใชเฉพาะท

3. ยากลุมคลอแรมเฟนิคอล (chloramphenicol)

4. ยากลุมเตตราซัยคลิน (tetracyclines)

4.1. แบ่งได้

4.1.1. เตตราซัยคลินกึ่งสังเคราะห (semisynthetic tetracyclines)

4.1.1.1. ด็อกซี่ซัยคลิน (doxycyclines)

4.1.1.2. เมนทรามัยซิน (menthacyclines)

4.1.1.3. ไมโนซัยคลิน (minocyclines)

4.1.2. เตตราซัยคลินจากธรรมชาติ (natural tetracyclines)

4.1.2.1. คลอเตตราซัยคลิน (chlrotracylines)

4.1.2.2. คลอรเตตราไซคลีน (chlortetracycline)

4.1.2.3. อ็อกซี่เตตราซัยคลิน (oxytetracyclines)

5. ยากลุมโพลีเปปไทด (polypeptide)

5.1. ได้แก่

5.1.1. โพลีมิกซิน บี(polymyxin B) และโพลีมิกซิน อี (polymyxin E)

5.1.2. แบซิทราซิน (bacitracin)

6. ยากลุมเซฟาโรสปอริน (cephaloporin)

6.1. ได้แก่

6.1.1. เซฟาโรสปอรินรุนที่ 1 (first generation)

6.1.2. เซฟาโรสปอรินรุนที่ 2 (second generation)

6.1.3. เซฟาโรสปอรินรุนที่ 3 (third generation)

6.1.4. เซฟาโรสปอรินรุนที่ 4 (fourth generation)

6.1.5. เซฟาโรสปอรินรุนที่ 5 (fifth generation)

7. ยากลุมลินโคซาไมด (lincosamides)

8. ยากลุมอนุพันธืของไนโตรฟูแรน (nitrofuran)

9. ยาตานจุลชีพอื่นๆ

9.1. ได้แก่

9.1.1. ไทอะมูลิน (tiamulin)

9.1.2. โนโวไบโอซิน (novobiocin)

9.1.3. แวนโคมัยซิน (vancomycin)

9.1.4. ไรแฟมพิน (rifampin)

10. ยากลุมอะมิโนกลัยโคไซด (aminoglycosides)

10.1. อะมิโนไกลโคไซดออกฤทธิ์แคบ (Narrow-Spectrum Aminoglycosides)

10.1.1. สเตรปโตมัยซิน (streptomycin

10.1.2. ไดโฮโดรสเตรปโตมัยซิน (dihydrostreptomycin)

10.2. อะมิโนไกลโคไซดออกฤทธิ์กวาง

10.2.1. นีโอมัยซิน (neomycin)

10.2.2. กานามัยซิน (kanamycin)

10.2.3. เจนตามัยซิน (gentamycin)

10.2.4. สเปคติโนมัยซิน (spectinomycin)

10.2.5. อะมิโนไกลโคไซดชนิดอื่น (Miscellaneous Aminoglycoside Antibiotics)

11. ยากลุมมาโครไลด (macrolides)

11.1. ได้แก่

11.1.1. ไทโลซิน (tylosin)

11.1.2. อีรีโธรมัยซิน (erythromycin)

11.1.3. สไปรามัยซิน (spiramycin)

12. ยากลุมเพนนิซิลิน (penicillins)

12.1. แบ่งได้

12.1.1. เพนนิซิลินธรรมชาติ (natural penicillins)

12.1.1.1. เพนนิซิลินวี(penicillin v)

12.1.1.2. เพนนิซิลินจี(penicillin G)

12.1.2. เพนนิซิลินกึ่งสังเคราะห

12.1.3. ยากลุมอมิโนเพนนิซิลิน (amino penicillins) หรือเพนนิซิลินออกฤทธิ์กวาง (broad spectrum penicillin)

12.1.3.1. แอมพิซิลิน (ampicillin)

12.1.4. เพนนิซิลินกลุมใหม

12.1.5. เพนนิซิลินที่ออกฤทธิ์แคบและทนตอเพนนิซิลิเนส

12.1.6. เพนนิซิลินที่มีขอบเขตการออกฤทธิ์กวางและมีผลตอเชื้อสูโดโมนาส(pseudomonas)