ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล by Mind Map: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล

1. ความสำคัญของการประมวลผลแบระบบฐานข้อมูล

1.1. สามารถลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลได้

1.2. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้

1.3. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได

1.4. สามารถรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล

1.5. สามารถก าหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได้

1.6. สามารถก าหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้

1.7. เกิดความเป็นอิสระของข้อมูล

2. รูปแบบของระบบฐานข้อมูล

2.1. ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

2.2. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย

2.3. ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น

3. โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้

3.1. โปรแกรม Access

3.2. โปรแกรมFoxPro

3.3. โปรแกรม dBASE

3.4. โปรแกรม SQL

4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล

4.1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล

5. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

5.1. นิยามและคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

5.1.1. Bit

5.1.2. Byte

5.1.3. Field

5.1.4. Record

5.1.5. File

5.1.6. Entity

5.1.7. Attribute

5.1.8. Relationships

5.1.8.1. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง

5.1.8.2. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม

5.1.8.3. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม

6. ความเป็นมาของการจัดการฐานข้อมูล

7. สรุป

7.1. ความหมายของระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศ ที่ ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ที่จะน ามาใช้ในระบบงานต่างๆ