บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล by Mind Map: บทที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล

1. 1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

1.1. 1.1.1 นิยามและคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

1.1.1. บิต ( Bit)

1.1.1.1. หน่วยของข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด

1.1.2. ไบต์ (Byte)

1.1.2.1. หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำ บิตมารวมกันเป็น ตัวอักขระ (Character)

1.1.3. เขตข้อมูล (Field)

1.1.3.1. หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่ประกอบขึ้นจากตัวอักขระตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป มารวมกันแล้วได้ความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ชื่อ ที่อยู่ เป็นต้น

1.1.4. ระเบียน (Record)

1.1.4.1. หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำเอาเขตข้อมูลหลายๆ เขต ข้อมูลมารวมกัน เพื่อเกิดเป็นข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ข้อมูลของนักศึกษา 1ระเบียน (1คน) จะประกอบด้วย รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ที่อยู่

1.1.5. แฟ้มข้อมูล (File)

1.1.5.1. หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำข้อมูลหลายๆ ระเบียนที่เป็น เรื่องเดียวกันมารวมกัน เช่น แฟ้มข้อมูลนักศึกษา แฟ้มข้อมูลลูกค้า แฟ้มข้อมูลพนักงาน

1.1.6. เอนติตี้ (Entity)

1.1.6.1. หมายถึง ชื่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปรียบเสมือนคำนาม อาจได้แก่ คน สถานที่ สิ่งของ การกระทำ ซึ่งต้องการจัดเก็บข้อมูลไว้ เช่น เอนติตี้ลูกค้า เอนติตี้พนักงาน

1.1.7. แอทตริบิวต์ (Attribute)

1.1.7.1. หมายถึง รายละเอียดข้อมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติของเอน ติตี้หนึ่งๆ เช่น เอนติตี้นักศึกษา ประกอบด้วย แอทตริบิวต์รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ที่อยู่นักศึกษา

2. ความสัมพันธ ์ (Relationships)

2.1. 1. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-one Relationships)

2.1.1. เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในเอนติตี้หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลในอีก เอนติตี้หนึ่ง ในลักษณะหนึ่งต่อหนึ่ง

2.2. 2 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-many Relationships)

2.2.1. เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในเอนติตี้หนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลหลายๆ ข้อมูลในอีกเอนติตี้หนึ่ง

2.3. 3 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-many Relationships)

2.3.1. เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลสองเอนติตี้ในลักษณะกลุ่มต่อกลุ่ม

3. 1.2 ความเป็นมาของการจัดการฐานข้อมูล

3.1. ระบบฐานข้อมูลกำเนิดขึ้นจากโครงการอพอลโลของสหรัฐอเมริกา ที่ส่งมนุษย์อวกาศไปลง ดวงจันทร์ ประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในโครงการดังกล่าวจะต้องมีจำนวนมากมายการจัดการ ระบบข้อมูลในโครงการดังกล่าวจึงเกิดขึ้น โดยบริษัท IBM ได้รับจ้างในการพัฒนาระบบข้อมูลขึ้น เรียกว่า GUAM (Generalized Update Access Method) ต่อมาได้พัฒนาการจัดการข้อมูลขึ้นเพื่อใช้ใน งานธุรกิจ ได้แก่ ระบบ DL/I (Data Language I) และพัฒนาจนมาเป็นระบบ IMS (Information Management System) ที่ใช้กันจนถึงปัจจุบัน

4. 1.3 ความสำคัญของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล

4.1. 1.3.1 สามารถลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้

4.2. 1.3.2 หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้

4.3. 1.3.3 สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้

4.4. 1.3.4 สามารถรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล

4.5. 1.3.5 สามารถกำหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได้

4.6. 1.3.6 สามารถกำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้

4.7. 1.3.7 เกิดความเป็นอิสระของข้อมูล

5. 1.4 รูปแบบของระบบฐานข้อมูล

5.1. 1.4.1 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)

5.2. 1.4.2. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database)

5.3. 1.4.3 ฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น (Hierarchical Database)

5.3.1. สรุปเป็นคุณสมบัติของฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น ได้ดังนี้ 1. หากระเบียนใดเป็นประเภทพ่อ-แม่ (Parent Record Type) แล้ว จะมีคุณสมบัติเป็น ประเภทลูก (Child Record Type) ไม่ได้ 2. ทุกระเบียนยกเว้นระเบียนที่เป็นพ่อ-แม่ สามารถมีความสัมพันธ์กับระเบียนที่เป็น ประเภทพ่อ-แม่ได้ หนึ่งความสัมพันธ์ 3. ทุกระเบียนสามารถมีคุณสมบัติเป็นระเบียนประเภทพ่อ-แม่ได้ 4. ถ้าระเบียนหนึ่งมีระเบียนลูกมากกว่าหนึ่งระเบียนแล้ว การล าดับความสัมพันธ์ของ ระเบียนที่เป็นลูก จะลำดับจากซ้ายไปขวา

6. 1.5 โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้

6.1. โปรแกรม Access

6.2. 1.5.2โปรแกรมFoxPro

6.3. 1.5.3 โปรแกรม dBASE

6.4. 1.5.4 โปรแกรม SQL

7. 1.6 สรุป

7.1. ความหมายของระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศ ที่ ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ที่จะน ามาใช้ในระบบงานต่างๆ ร่วมกัน ค าศัพท์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล มีค าศัพท์ต่าง ๆ เช่น บิต (Bit) ไบต์ (Byte) เขตข้อมูล (Field) ระเบียน (Record) แฟ้มข้อมูล (File) ส่วนในระบบฐานข้อมูล ก็จะมีค าศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ควร รู้จัก เช่น เอนติตี้ (Entity) แอทตริบิวต์ (Attribute) ความสัมพันธ์ (Relationships) ส่วนรูปแบบของระ บบฐา นข้อมู ล มีอยู่ด้วย กัน 3 ประเ ภท คื อ ฐา นข้อมู ลเชิง สัมพัน ธ์ (Relational Database) ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database)และ ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น (Hierarchical Database) โปร แกรมฐาน ข้อมู ลที่นิย มใช้ โปร แกร ม Access โปร แกร ม FoxPro โปรแกรม dBASE โปรแกรม SQL โปรแกรม Oracle