1.)หัวข้อโครงงาน โครงงานเรื่อง สบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ บทที่ 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
1.)หัวข้อโครงงาน โครงงานเรื่อง สบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ บทที่ 1 by Mind Map: 1.)หัวข้อโครงงาน            โครงงานเรื่อง สบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ บทที่ 1

1. 4. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

1.1. สบู่เป็นผลิตภัณฑ์สำคัญที่ใช้ในการขจัดความสกปรกออกจากร่างกาย โดยสบู่นั้นช่วยป้องกันเชื้อโรคและลดการแพร่ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ในปัจจุบันนี้มีสบู่มากมายหลายชนิดทั้งที่ทำจากสารเคมีและทำจากสมุนไพร บ้างผลิตขึ้นมาเพื่อบำรุงรักษาผิว

2. 2.ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

2.1. 1.ครูนิภาพร ผ้าเจริญ 2.ครูทัศนีย์ เทพคำลือ

3. 5.ปัญหา หรือคำถามของการศึกษาค้นคว้า

3.1. ไม่มี

4. 6. สมมติฐาน

4.1. ไม่มี

5. 7. วัตถุประสงค์ของโครงงาน/จุดมุ่งหมายการศึกษา

6. 3.ชื่อผู้เสนอโครงงาน

6.1. ด.ญ.ณัฐนิช เป็นมงคล ชั้น ม.3.1 เลขที่27 รหัสประจำตัว09060

7. 8. ขอบเขตของการศึกษา

8. 9. ตัวแปรที่ศึกษา(ในกรณีที่มีตัวแปร)

9. 10. นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรต้น และตัวแปรตาม(นิยามให้ชัดเจนสามารถวัดและสังเกตได้)

10. 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา

11. 12. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

12. 13. การวางแผนของการศึกษาค้นคว้า

12.1. 13.1 กำหนดจุดศึกษา

12.2. 13.2วัสดุอุปกรณ์

12.3. 13.3วิธีการดำเนินการ

12.3.1. 13.3.1 ขั้นตอนในการดำเนินการ

12.3.2. 13.3.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

12.4. 13.4 ตารางแผนปฏิบัติงาน

12.4.1. 13.4.1 ตารางบันทึกผล

12.4.2. 13.4.2 แผนปฏิบัติงาน และระยะเวลาดำเนินการประมาณ....................เดือน

13. 14. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม

14. 15. ประมาณการใช้จ่าย