กรด-เบส

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กรด-เบส by Mind Map: กรด-เบส

1. แผนผัง mind map เรื่องกรด-เบส รายวิชาเคมี3 รหัสวิชา ว32223 โดยนางสาวชลธิชา คนึงรัมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่ 6

2. ค่าpH

2.1. มากกว่า7 : เบส

2.2. น้อยกว่า7 : กรด

2.3. เท่ากับ7 : กลาง

3. การไทเทรตกรด-เบส

3.1. การไทเทรตระหว่างกรดเเก่และเบสอ่อน

3.1.1. เลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เเสดงจุดยุติที่pH ประมาณ 7

3.2. การไทเทรตระหว่างกรดเเก่กับเบสอ่อน

3.2.1. เลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เเสดงจุดยุติที่pH ต่ำกว่า 7

3.3. การไทเทรตระหว่างกรดอ่อนกับเบสเเก่

3.3.1. เลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เเสดงจุดยุติที่pH สูงกว่า 7

3.4. การไทเทรตระหว่างกรดอ่อนกับเบสอ่อน

3.4.1. เลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เเสดงจุดยุติที่pH ประมาณ 7

4. สมบัติทั่วไปของกรด-เบส

4.1. กรด

4.1.1. มีรสเปรี้ยว

4.1.2. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสน้ำเงินเป็นแดง

4.2. เบส

4.2.1. มีรสขม

4.2.2. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสแดงเป็นน้ำเงิน

5. ความเเรงของสารละลาย

5.1. ความเเรงของกรด

5.1.1. ถ้ากรดที่มีความเข้มข้นมากจะเเตกตัวน้อย

5.1.2. Ka มากกว่า แรงกว่า

5.1.3. pH ต่ำ แรงมาก

5.1.4. แตกตัวได้มากกว่า(นำไฟฟ้าได้ดี)

5.2. ความเเรงของเบส

5.2.1. ถ้าเบสที่มีความเข้มข้นมากจะแตกตัวน้อย

5.2.2. pH สูง แรงมาก

5.2.3. OH- มาก เเรงกว่า

5.2.4. แตกตัวได้มากกว่า(นำไฟฟ้าได้ดี)

6. สารละลายอิเล็กโทรไลต์

6.1. อิเล็กโทรไลต์แก่

6.1.1. นำไฟฟ้าได้ดี

6.1.2. แตกตัว100%

6.1.3. หลอดไฟสว่าง

6.2. อิเล็กโทรไลต์อ่อน

6.2.1. นำไฟฟ้าน้อย

6.2.2. แตกตัวไม่100%

6.2.3. หลอดไฟสว่างน้อย

6.3. นอนอิเล็กโทรไลต์

6.3.1. ไม่นำไฟฟ้า

6.3.2. ไม่แตกตัว

6.3.3. หลอดไฟไม่สว่าง

7. ไอออนในสารละลาย

7.1. กรด : H+

7.2. เบส : OH-

8. ทฤษฎีกรด-เบส

8.1. อาร์เรเนียส

8.1.1. กรดคือสารที่ละลายน้ำเเล้วแตกตัวให้ ไฮโดรเจนไอออน

8.1.2. เบสคือสารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ ไฮดรอกไซด์ไอออน

8.2. เบรินสเตด-ลาวรี

8.2.1. กรดคือสารที่ให้โปรตอน

8.2.2. เบสคือสารที่รับโปรตอน

8.3. ลิวอิส

8.3.1. กรดคือสารที่สามารถรับคู่อิเล็กตรอน

8.3.2. เบสคือสารที่สามารถให้คู่อิเล็กตรอน

9. คู่กรด-เบส

9.1. คู่กรดคือสารที่มี H มากกว่าคู่เบส 1 ตัว

9.2. คู่เบสคือสารที่มี H น้อยกว่าคู่กรด 1 ตัว