กรด-เบส

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กรด-เบส by Mind Map: กรด-เบส

1. แผนผัง mind map เรื่องกรด-เบส รายวิชาเคมี3 รหัสวิชา ว32223 โดยนางสาวชมพูนุท ดาวประดับวงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่ 5

2. คู่กรด-เบส

2.1. คู่กรดคือสารที่มี H มากกว่าคู่เบส 1 ตัว

2.2. คู่เบสคือสารที่มี H น้อยกว่าคู่เบส 1 ตัว

3. สารละลายบัฟเฟอร์

3.1. สารละลายที่สามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของสารละลายได้

3.2. สารละลายที่ค่า pH จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อนำไปทำให้เจือจางหรือเข้มข้นขึ้น

3.3. สารละลายที่ประกอบไปด้วยกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนหรือเบสอ่อนกับ เกลือของเบสอ่อน และสารในระบบจะไม่ทำปฏิกิริยากัน โดยที่กรดใน ระบบจะคอยทำปฏิกิริยากับเบสที่เติมลงไป และเบสในระบบจะคอยทำปฏิกิริยากับกรดที่เติมลงไป

4. การไฮโดรลิซิสเกลือ

4.1. เกลือที่เกิดจากกรดแก่-เบสแก่

4.1.1. ไม่มีไอออนใดทำปฏิกิริยากับน้ำ

4.2. เกลือที่เกิดจากกรดแก่-เบสอ่อน

4.2.1. ไอออนบอกของเกลือทำปฏิกิริยากับน้ำ ได้ผลิตภัณฑ์ OH-

4.3. เกลือที่เกิดจากกรดอ่อน-เบสแก่

4.3.1. ไอออนลบของเกลือทำปฏิกิริยากับน้ำ ได้ผลิตภัณฑ์ OH-

5. สมบัติทั่วไปของกรด-เบส

5.1. กรด

5.1.1. มีรสเปรี้ยว

5.1.2. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดง

5.2. เบส

5.2.1. มีรสขม

5.2.2. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน

6. ค่าpHของสารละลาย

6.1. มากกว่า7 เป็นเบส

6.2. น้อยกว่า7 เป็นกรด

6.3. เท่ากับ7 เป็นกลาง

7. ทฤษฎีกรด-เบส

7.1. Arrhenius

7.1.1. กรด คือ สารประกอบที่มี H และเมื่อ ละลายน้ำจะแตกตัวให้ H+ หรือ H3O+

7.1.2. เบส คือ สารประกอบที่มี OH และเมื่อ ละลายน้ำจะแตกตัวให้ OH -

7.2. Bronsted-Lowry 

7.2.1. กรด คือ สารที่สามารถให้โปรตอน

7.2.2. เบส คือ สารที่สามารถรับโปรตอน

7.3. Lewis

7.3.1. กรด คือ สารที่สามารถรับอิเลคตรอนคู่โดดเดี่ยว

7.3.2. เบส คือ สารที่สามารถให้อิเลคตรอนคู่โดดเดี่ยว

8. ไอออนของสารละลาย

8.1. กรด : H+

8.2. เบส:OH-

9. สารละลายอิเล็กโทรไลต์

9.1. อิเล็กโทรไลต์แก่

9.1.1. หลอดไฟสว่าง

9.1.2. แตกตัว100%

9.1.3. นำไฟฟ้าได้ดี

9.2. อิเล็กโทรไลต์อ่อน

9.2.1. หลอดไฟสว่างน้อย

9.2.2. แตกตัวน้อย

9.2.3. นำไฟฟ้าน้อย

9.3. นอนอิเล็กโทรไลต์

9.3.1. หลอดไฟไม่สว่าง

9.3.2. ไม่นำไฟฟ้า

9.3.3. ไม่แตกตัว