กรด-เบส

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กรด-เบส by Mind Map: กรด-เบส

1. ค่าpHของสารละลาย

1.1. มากกว่า7 เป็นเบส

1.2. น้อยกว่า7 เป็นกรด

1.3. เท่ากับ7 เป็นกลาง

2. แผนผัง mind map เรื่องกรด-เบส รายวิชาเคมี3 รหัสวิชา ว32223 โดยนางสาวชมพูนุท ดาวประดับวงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่ 5

3. ทฤษฎีกรด-เบส

3.1. Arrhenius

3.1.1. กรด คือ สารประกอบที่มี H และเมื่อ ละลายน้ำจะแตกตัวให้ H+ หรือ H3O+

3.1.2. เบส คือ สารประกอบที่มี OH และเมื่อ ละลายน้ำจะแตกตัวให้ OH -

3.2. Bronsted-Lowry 

3.2.1. กรด คือ สารที่สามารถให้โปรตอน

3.2.2. เบส คือ สารที่สามารถรับโปรตอน

3.3. Lewis

3.3.1. กรด คือ สารที่สามารถรับอิเลคตรอนคู่โดดเดี่ยว

3.3.2. เบส คือ สารที่สามารถให้อิเลคตรอนคู่โดดเดี่ยว

4. คู่กรด-เบส

4.1. คู่กรดคือสารที่มี H มากกว่าคู่เบส 1 ตัว

4.2. คู่เบสคือสารที่มี H น้อยกว่าคู่เบส 1 ตัว

5. สารละลายบัฟเฟอร์

5.1. สารละลายที่สามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของสารละลายได้

5.2. สารละลายที่ค่า pH จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อนำไปทำให้เจือจางหรือเข้มข้นขึ้น

5.3. สารละลายที่ประกอบไปด้วยกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนหรือเบสอ่อนกับ เกลือของเบสอ่อน และสารในระบบจะไม่ทำปฏิกิริยากัน โดยที่กรดใน ระบบจะคอยทำปฏิกิริยากับเบสที่เติมลงไป และเบสในระบบจะคอยทำปฏิกิริยากับกรดที่เติมลงไป

6. ไอออนของสารละลาย

6.1. กรด : H+

6.2. เบส:OH-

7. สารละลายอิเล็กโทรไลต์

7.1. อิเล็กโทรไลต์แก่

7.1.1. หลอดไฟสว่าง

7.1.2. แตกตัว100%

7.1.3. นำไฟฟ้าได้ดี

7.2. อิเล็กโทรไลต์อ่อน

7.2.1. หลอดไฟสว่างน้อย

7.2.2. แตกตัวน้อย

7.2.3. นำไฟฟ้าน้อย

7.3. นอนอิเล็กโทรไลต์

7.3.1. หลอดไฟไม่สว่าง

7.3.2. ไม่นำไฟฟ้า

7.3.3. ไม่แตกตัว

8. การไฮโดรลิซิสเกลือ

8.1. เกลือที่เกิดจากกรดแก่-เบสแก่

8.1.1. ไม่มีไอออนใดทำปฏิกิริยากับน้ำ

8.2. เกลือที่เกิดจากกรดแก่-เบสอ่อน

8.2.1. ไอออนบอกของเกลือทำปฏิกิริยากับน้ำ ได้ผลิตภัณฑ์ OH-

8.3. เกลือที่เกิดจากกรดอ่อน-เบสแก่

8.3.1. ไอออนลบของเกลือทำปฏิกิริยากับน้ำ ได้ผลิตภัณฑ์ OH-

9. สมบัติทั่วไปของกรด-เบส

9.1. กรด

9.1.1. มีรสเปรี้ยว

9.1.2. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดง

9.2. เบส

9.2.1. มีรสขม

9.2.2. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน