วิธีการทางประวัติศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิธีการทางประวัติศาสตร์ by Mind Map: วิธีการทางประวัติศาสตร์

1. 1.กำหนดหัวข้อเรื่อง

2. 2.รวบรวมข้อมูล

3. 3.ตรวจสอบหลักฐาน

4. 4.การตีความหลักฐาน

5. 5.เรียบเรียงข้อมูล