จิตวิทยากับวิชาชีพครู

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
จิตวิทยากับวิชาชีพครู by Mind Map: จิตวิทยากับวิชาชีพครู

1. วิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

1.1. การตรวจสอบจิต

1.2. การใช้แบบทดลอง

1.3. การสังเกตุ

1.4. วิธีวิทยาศาสตร์

1.5. การใช้แบบทดลอง

1.6. การสัมภาษณ์

1.7. กรณีศึกษา

1.8. การทดลอง

2. จิตวิทยาครู

2.1. 2.ครูมีความเข้าใจกับพฤติกรรมต่างๆ

2.2. 3.ครูต้องรู้วิธีการและกลยุทธ

2.3. 4.ครูควรมีความรู้ในวิชาเสรี

2.4. 5.ครูมีความเข้าใจระหว่างบุคคล

2.5. 6.ครูมีความเข้าใจด้านสติปัญญาและความสามารถ

2.6. 7.ครูรู้ถึงประสบการณ์เดิมของผู้เรียน

2.7. 1.ครูต้องมีความรู้ในเนื้อหา

2.8. 8.ครูรู้ชัดว่าจุดหมายการเรียนคืออะไร

3. ผู้เรียน

3.1. 1.ค้นหาพฤติกรรมที่เหมาะสม

3.1.1. 4.ป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม

3.2. 2.สร้างเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม

3.2.1. 5.แก้ปัญหาพฤติกรรมที่เป็นปัญหา

3.3. 3.รักษาพฤติกรรมที่เหมาะสม

3.3.1. 6.ประหยัดเวลา

4. ครู

4.1. พฤติกรรมใดๆ ทั้งพฤติกรรมเชิงบวกและพฤติกรรมเชิงลบ ทุกพฤติกรรมล้วนมีสาเหตุ

5. จิตวิทยา

5.1. การศึกษาพฤติกรรมกระบวนการมางจิตเชิงปรนัย ทางวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ควบคุมชีวิตมนุษย์

6. จิตวิทยาการศึกษา

6.1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

7. ครูกับการจัดการเรียน

7.1. ครูเข้าใจปัจจัยต่างๆขึ้นอยู่กับความฝึกฝนและการสนับสนุนจากสภาพแวดล้อม โดยครูเลือกใช้วิธีการที่แตกต่างให้เกิดเป็นช่องทางการเรียนรู้

8. อัจฉริยะภาพ 8 ประการ

8.1. 1.มิติสัมพันธ์และจินตนาการ

8.1.1. 5.การเข้าใจผู้อื่นและมนุษย์สัมพันธ์

8.2. 2.ดนตรีและจังหวะ

8.2.1. 6.คณิตศาสตร์และตรรกะ

8.3. 3.ร่างกายและการเคลื่อนไหว

8.3.1. 7.ด้านภาษาและการสื่อสาร

8.4. 4.การเข้าใจตนเอง

8.4.1. 8.การสังเกตุและการเข้าใจธรรมชาติ

9. ผู้ปกครอง

9.1. หากผู้ปกครองเข้าใจว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน อยู่ที่บ้านหรือในโรงเรียนเป็นอย่างไร จะทำให้มีการสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง