กระบวนการ PLC วิชาวิทยาศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กระบวนการ PLC วิชาวิทยาศาสตร์ by Mind Map: กระบวนการ PLC วิชาวิทยาศาสตร์

1. แนวทางแก้ไข

1.1. ใช้การเขียนแผนผังความคิดเพื่อช่วยในการสรุปความคิดรวบยอด

2. นำแนวทางที่วางแผนไปใช้

2.1. สมาชิกในวงนำแผนที่วางไว้ไปใช้

2.2. ให้นักเรียนช่วยกันทำแผนผังความคิด

2.3. นักเรียนลองทำแผนผังความคิดตามที่ครูสอน

2.4. ทำบันทึกหลังสอน

3. สะท้อนผลการใช้

3.1. จากครูผู้สอนในวง PLC

3.1.1. ถ้าใช้ตามหัวข้อย่อยน่าจะทำให้นักเรียนสรุปได้ง่ายขึ้น

3.1.2. นักเรียนสนใจ ทราบว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่ได้ดีกว่าการทำข้อสอบ

3.1.3. นักเรียนได้ทบทวนความรู้ก่อนสอบ

3.2. จากนักเรียน

3.2.1. นักเรียนสามารถทำแผนผังความคิดได้

3.2.2. ใช้สีและภาพช่วยในการสรุป

3.2.3. สนุก น่าสนใจ

4. สรุปผล

4.1. สิ่งที่นำไปใช้ได้

4.1.1. เหมาะกับวัยผู้เรียน

4.1.2. นักเรียนชอบการวาดภาพระบายสี

4.1.3. สรุปเป็นข้อความสั้นๆ

4.2. สิ่งที่ต้องปรับปรุง

4.2.1. ใช้หัวข้อเรื่องที่เป็นหน่วยย่อยลง

4.2.2. ศึกษาแผนผังความคิดที่นักเรียนใช้ได้ง่ายขึ้น

5. จัดตั้งกลุ่ม

5.1. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

5.1.1. ครูวิชุลีญาณ์ ตีรณานุสิษฐ์

5.1.2. ครูอานิสงส์ มายะนันท์

5.1.3. ครูชโลม รักดี

6. พูดคุยแลกเปลี่ยน

6.1. ประสบการณ์

6.2. เทคนิคการสอน

6.3. ปัญหาที่พบ

6.3.1. แก้ไขด่วน

6.3.2. แก้ไขระยะยาว

7. ปัญหาที่ต้องการแก้ไข

7.1. นักเรียนไม่สามารถสรุปความคิดรวบยอดได้

8. สาเหตุของปัญหา

8.1. เนื้อหามาก

8.2. ไม่อยากอ่านหนังสือ

8.3. จัดลำดับความคิดไม่ได้

8.4. สนใจงานง่ายๆ

8.5. ชอบวาดภาพระบายสีมากกว่าเขียน