หลักสูตรประถมศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักสูตรประถมศึกษา by Mind Map: หลักสูตรประถมศึกษา

1. พ.ศ.2521

1.1. หลักการ

1.1.1. สนองความต้องการของสังคม

1.1.2. หลักสูตรเน้นสาระความเป็นจริง

1.2. จุดมุ่งหมาย

1.2.1. พัฒนาสติปัญญาและเหตุผล

1.2.2. หาความรู้เตรียมตัวเพื่อชีวิต

1.3. การจัดการเรียนรู้

1.3.1. เน้นเนื้อหาวิชา

1.4. การวัดการประเมินผล

1.4.1. ตัดสินผลการเรียนเป็นภาค

1.4.2. แต่ละวิชามีผลการเรียนเป็น 4 3 2 1 0

1.4.3. ไม่มีการเรียนซ้ำชั้น

1.5. โครงสร้าง

1.5.1. ช่วงชั้น

1.5.1.1. ป.1

1.5.1.2. ป.2

1.5.1.3. ป.3

1.5.1.4. ป.4

1.5.1.5. ป.5

1.5.1.6. ป.6

1.5.2. สาระ

1.5.2.1. มี 4 กลุ่ม

1.5.2.1.1. กลุ่มทักษะ

1.5.2.1.2. กลุ่มประสบการณ์ชีวิต

1.5.2.1.3. กลุ่มลักษณะนิสัย

1.5.2.1.4. กลุ่มการงาน

2. พ.ศ.2521(ปรับปรุง2533)

2.1. หลักการ

2.1.1. สนองความต้องการของสังคม

2.1.2. หลักสูตรเน้นทำประโยชน์ประชาธิปไตย

2.2. โครงสร้าง

2.2.1. ช่วงชั้น

2.2.1.1. ป.1

2.2.1.2. ป.2

2.2.1.3. ป.3

2.2.1.4. ป.4

2.2.1.5. ป.5

2.2.1.6. ป.6

2.2.2. สาระการเรียนรู้

2.2.2.1. กลุ่มวิชาบังคับแกน

2.2.2.1.1. ภาษาไทย

2.2.2.1.2. วิทยาศาสตร์

2.2.2.1.3. คณิตศาสตร์

2.2.2.1.4. สังคมศึกษา

2.2.2.1.5. พลานามัย

2.2.2.1.6. ศิลปศึกษา

2.2.2.2. วิชาบังคับเลือก

2.2.2.2.1. เลือกเสรี

2.2.2.2.2. กิจกรรม

2.3. การจัดการเรียนรู้

2.3.1. เน้นเนื้อหาวิชา

2.4. การวัดประเมินผล

2.4.1. วัดผลเป็นรายจุดประสงค์

2.4.2. ตัดสินผลการเรียนเป็นภาค

2.4.3. มีผลการเรียนเป็น 4 3 2 1 0

2.4.4. ไม่มีการซ้ำชั้น

2.5. จุดมุ่งหมาย

2.5.1. มุ่งพัฒนาสติปัญญาและเหตุผล

2.5.2. แสวงหาความรู้พัฒนาผู้เรียน

2.5.3. ประชาธิปไตย

3. พ.ศ.2544

3.1. หลักการ

3.1.1. เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ

3.1.2. เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน

3.1.3. เป็นการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่น

3.2. โครงสร้าง

3.2.1. ช่วงชั้น

3.2.1.1. มี 4 ช่่วงชั้น

3.2.1.1.1. ประถมศึกษาปีที่1-ประถมศึกษาปีที่3

3.2.1.1.2. ประถมศึกษาปีที่4-ประถมศึกษาปีที่6

3.2.1.1.3. มัธยมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่3

3.2.1.1.4. มัธยมศึกษาปีที่4-มัธยมศึกษาปีที่6

3.2.2. สาระการเรียนรู้

3.2.2.1. มี8กลุ่มสาระ

3.2.3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3.2.3.1. กิจกรรมนักเรียน

3.2.3.2. กิจกรรมแนะแนว

3.3. การจัดการเรียนรู้

3.3.1. ช่วงชั้นที่1

3.3.1.1. จัดการเรียนรู้สนองต่อความสนใจของผู้เรียน ให้ครบทุกกลุ่มสาระ

3.3.2. ช่วงชั้นที่2

3.3.2.1. เปิดโอกาสให้เลือกตามความสนใจ เน้นการทำงานเป็นทีม

3.3.3. ช่วงชั้นที่3

3.3.3.1. มุ่งพัฒนาความสามารถ ความถนัด จัดการเรียนแบบบูรณาการ

3.3.4. ช่วงชั้นที่4

3.3.4.1. สถานศึกษาต้องมีความพร้อม -การศึกษาต่อ -การประกอบอาชีพ

3.4. จุดมุ่งหมาย

3.4.1. เห็นคุณค่าของตนเอง

3.4.2. มีความคิดเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

3.4.3. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย

3.5. การวัดการประเมินผล

3.5.1. ระดับชั้นเรียน

3.5.1.1. ดูความก้าวหน้าด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ

3.5.1.2. ค่านิยมที่พึงประสงค์

3.5.2. ระดับสถานศึกษา

3.5.2.1. ตรวจสอบความก้าวหน้ารายปี และช่วงชั้น

3.5.2.2. พิจารณาการเลื่อนชั้น

3.5.3. ระดับชาติ

3.5.3.1. ประเมินปีสุดท้ายทุกช่วงชั้น -ภาษาไทย -วิทยาศาสตร์ -สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -ภาษาอังกฤษ

4. พ.ศ.2551

4.1. หลักการ

4.1.1. หลักสุตรเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติบนพื้นฐานความเป็นของความเป็นไทยควบคู่ความเป็นสากล

4.1.2. สนองการกระจายอำนาจ มีโครงสร้างยืดหยุ่น

4.2. โครงสร้าง

4.2.1. ป.1

4.2.2. ป.2

4.2.3. ป.3

4.2.4. ป.4

4.3. การจัดการเรียนรู้

4.3.1. ยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.3.2. เน้นการเรียนรู้ตนเองเป็นหลัก

4.3.3. สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสม

4.4. การวัดและการประเมินผล

4.4.1. ระดับชั้น

4.4.2. ระดับสถานศึกษา

4.4.3. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

4.4.4. ระดับชาติ

4.5. จุดมุ่งหมาย

4.5.1. มีความรู้

4.5.2. มีความรู้เป็นสากล

4.5.3. อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

5. พ.ศ.2503

5.1. หลักการ

5.1.1. สนองความต้องการของสังคม

5.1.2. หลักสูตรแบบเน้นวิชา

5.2. โครงสร้าง

5.2.1. ช่วงชั้น

5.2.1.1. ประถมศึกษาปีที่1

5.2.1.2. ประถมศึกษาปีที่2

5.2.1.3. ประถมศึกษาปีที่3

5.2.1.4. ประถมศึกษาปีที่4

5.2.1.5. ประถมศึกษาปีที่5

5.2.1.6. ประถมศึกษาปีที่6

5.2.1.7. ประถมศึกษาปีที่7

5.2.2. สาระ

5.2.2.1. ประถมศึกษาปีที่1-ประถมศึกษาปีที่4

5.2.2.1.1. เรียน 6 หมวด

5.2.2.2. ประถมศึกษาปีที่5-ประถมศึกษาปีที่7

5.2.2.2.1. เรียน 8 หมวด

5.3. การวัดการประเมินผล

5.3.1. วัดผลรายปี คะแนนรวมต่ำกว่าร้อยละ 50 สอบตกต้องเรียนซ้ำชั้น

5.4. จุดมุ่งหมาย

5.4.1. เพื่อให้ทุกคนได้รับการศึกษาตามควรแก่อัตภาพ

5.4.2. ได้รับการศึกษาอยู่ในโรงเรียนจนอายุ15ปีบริบูรณ์

5.4.3. เพื่อสนองความต้องการของสังคมและบุคคลโดยให้สอดคล้องกับ แผนเศรษฐกิจและแผนการปกครองประเทศ

5.5. การจัดการเรียนรู้

5.5.1. เน้นเนื้อหาวิชา

5.5.2. เน้นการสอนแบบบรรยาย