หลักสูตรประถมศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักสูตรประถมศึกษา by Mind Map: หลักสูตรประถมศึกษา

1. พุทธศักราช 2551

1.1. วิสัยทัศน์

1.1.1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลในหลายด้านและมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐาน ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

1.2. หลักการ

1.2.1. พัฒนาเด็กให้มีความรู้บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่สากล

1.2.2. ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ

1.2.3. สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

1.2.4. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1.3. จุดหมาย

1.3.1. ปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาและยึดเศรษฐกิจพอเพียง

1.3.2. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร แก้ปัญหา เทคโนโลยีและทักษะชีวิต

1.3.3. มีสุขภาพกายและจิตที่ดี

1.3.4. รักประเทศชาติมุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงาม

2. พุทธศักราช 2521

2.1. การศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลในทุกๆด้าน เช่น พัฒนาการทางร่างกาย

2.2. เป็นไปตามความสนใจของเด็กโดยมีครูคอยแนะนำ

2.3. เรียนรู้โดยกระบวนการแก้ไขปัญหา สร้างความรู้ก้วยตนเองมากกกว่าการท่องจำ

2.4. เน้นการทำงานเป็นหมู่คณะ

2.5. เน้นหลักประชาธิปไตย

2.6. ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง

3. พุทธศักราช 2544

3.1. หลักการ

3.1.1. มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับสากล

3.1.2. ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

3.1.3. ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

3.1.4. มีโครงสร้างยืดหยุ่นด้านสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู้

3.2. จุดหมาย

3.2.1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย ปฎิบัติ

3.2.2. มีทักษะโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

3.2.3. เข้าใจประวัติศาสตร์ ภูมืใจในความเป็นไทย

3.2.4. มุ่งทำประโยชน์และสิ่งดีงามให้กับสังคม

3.3. โครงสร้าง

3.3.1. มี 4 ช่วงชั้น : ป.1-ป.3,ป.4-ป.6,ม.1-ม.3,ม.4-ม.6

3.3.2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมแนะแนว ลูกเสือเนตรนารี

3.3.3. สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

3.4. การวัดและการประเมินผล

3.4.1. ระดับชั้นเรียน

3.4.2. ระดับสถานศึกษา

3.4.3. ระดับชาติ