สื่อสังคมออนไลน์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สื่อสังคมออนไลน์ by Mind Map: สื่อสังคมออนไลน์

1. ประเภทสังคมออนไลน์

1.1. 1. Weblogs หรือเรียกสั้นๆ ว่า Blogs

1.2. 2. Social Networking หรือเครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ต

1.3. 3. Micro Blogging และ Micro Sharing หรือที่เรียกกันว่า “บล็อกจิ๋ว”

1.4. 4. Online Video

1.5. 5. Poto Sharing

1.6. 6. Wikis

1.7. 7. Virtual Worlds

1.8. 8. Crowd Sourcing

1.9. 9. Podcasting หรือ Podcast

1.10. 10. Discuss / Review/ Opinion

2. ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์

2.1. สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool) เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารมีส่วนร่วม (Collaborative) อย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเอง (User-GenerateContent: UGC) ในรูปของข้อมูล ภาพ และเสียง

3. กลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ สร้างและประกาศตัวตน

3.1. Facebook

3.2. Twitter

3.3. Bloggang

3.4. YouTube

3.5. Flickr

3.6. Ning

3.7. Pantip

3.8. Wikipedia

3.9. Google Earth

4. ข้อดี ข้อเสีย

4.1. ข้อดีของการใช้เฟซบุ๊กเพื่อการเรียนการสอน 1. สื่อสารถึงนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้อีเมลล์หรืออีเลิร์นนิ่ง 2. ส่งเสริมการกระตุ้นให้นักศึกษาได้แบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 3. นักศึกษามีความสะดวกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

4.2. ข้อเสียของการใช้เฟซบุ๊กเพื่อการเรียนการสอน 1. อาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ 2. อาจารย์หรือนักศึกษาไม่เป็นส่วนตัวในการข้อความหรือรูปภาพต่างๆ

5. เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

5.1. ด้านการสื่อสาร (Communication)

5.2. ด้านการศึกษา (Education)

5.3. ด้านการตลาด (Marketing)

5.4. ด้านบันเทิง (Entertainment)

5.5. ด้านสื่อสารการเมือง (Communication Political)