كتاب صدا

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
كتاب صدا by Mind Map: كتاب صدا

1. روند اداري

1.1. ثبت

1.1.1. ارديبهشت

1.1.1.1. جلسه حضوري با وكيل در دفتر براي ثبت ايده

1.1.1.2. جلسه حضوري با عزيزي

1.1.1.3. زنگ زدن هنر اول

1.1.2. خرداد

1.1.2.1. نوشتن نامه به وزير ارشاد

1.1.2.2. فكس نامه به وزير

1.1.2.3. سپردن نامه و نمونه كار(چشمهايش) به مهدوي

1.1.2.4. تحويل من زنده ام به مهدوي

1.1.2.5. وزارت:اصلاح پرشانيده به پرشان ايده

1.1.3. تير

1.1.3.1. ارشاد براي ثبت

1.1.3.2. ارجاع نامه وزير به سلگي

1.1.3.3. ارجاع نامه از سلگي به كمالي

1.1.3.4. معرفي موسوي براي ثبت موسسه

1.1.3.5. ارجاع نامه اشتباه

1.1.4. مرداد

1.1.4.1. صحبت با صمدي و ثبت نشدن

1.1.4.2. ثبت نميشه-فكر برتر/صحبت با خرسند در مورد استوديو

1.1.4.3. ارشاد با آقاي جوادزاده

1.1.5. شهريور

1.2. طرح

1.2.1. ارديبهشت

1.2.1.1. جلسه با فتحيان

1.2.2. خرداد

1.2.2.1. بهرنگ كارهارو فرستاد(دمو+عذر+استخوان)

1.2.2.2. اشتباه خرسند/her eyes پشت كتابا

1.2.2.3. اسامي پشت جلد

1.2.2.4. تحويل اسامي پشت جلد به خرسند

1.2.2.5. زدن طرح من زنده ام توسط خرسند و پرينت گرفتن آقاي خليلي

1.2.2.6. ايرادات طرح بهرنگ توسط آقاي جوادزاده

1.2.3. تير

1.2.3.1. پيك كردن نمونه كار براي بهرنگ خرسند

1.2.3.2. خرسند كار رو فرستاد

1.2.3.3. ارشاد-تاريخ ثبت كناب و طرح فلش به خرسند گفته شد

1.2.3.4. ايده ي بروشور در بسته بندي كتاب

1.2.3.5. جلسه حضوري با بهرنگ خوسند /طراحي بروشور

1.2.3.6. جزييات كاتالوگ

1.2.4. مرداد

1.2.4.1. نمونه طرح كاتالوگ

1.2.4.2. جلسه با آقاي خرسند و جواد زاده(پيشنهاد طراحي بسته بندي)

1.2.4.3. اسم و لوگو كتاب

1.2.4.4. جلسه با آقاي جوادزاده و خرسند-جان كناب در قا و قاعده ي راديو

1.2.4.5. نمونه طرح به آقاي جوادزاده(هندزفري)

1.2.4.6. اصلاحيه كاتالوگ/طرح و لوگو به خرسند گفته شد

1.2.4.7. سعيد ملك طراح/نوشتن ايده ي كتاب راديو/رفتن آقاي جوادزاده به چاپخونه

1.2.4.8. متن در مورد كتاب راديويي/ملك كنسل

1.2.4.9. تماس با محسن سليماني

1.2.4.10. فرستادن كاتالوگ براي خوسند /طراحي اسم و لوگو

1.2.4.11. جلسه حضوري با سليماني و معرفي اردلاني

1.2.4.12. جلسه با محمد اردلاني

1.3. داخلي پرشان

1.3.1. ارديبهشت

1.3.1.1. جدول تحليل آب و آتش تحويل دفتر/تحويل طرح فتحيان

1.3.1.2. پيگيري كار خرسند/زنگ زدن هنر

1.3.2. خرداد

1.3.2.1. نشان دادن فينال دمو به اقاي جواد زاده

1.3.2.2. فينال قلعه به آقاي جوادزاده(نصفه)

1.3.3. تير

1.3.3.1. تحويل فيلمنامه به آقاي جواد زاده

2. توليد

2.1. ضبط شده

2.1.1. آيتم

2.1.1.1. ضبط آيتم دمو و قلعه. ٢/٢٦

2.1.2. كتاب

2.1.2.1. بهار٩٥

2.1.2.1.1. من زنده ام

2.1.2.2. تابستان٩٥

2.1.2.2.1. عذرخواهي

2.1.2.3. پاييز ٩٥

2.1.2.3.1. چشم هايش

2.1.2.3.2. مدير

2.1.2.3.3. قلعه

2.1.2.3.4. چهل نامه

2.1.2.3.5. دمو

2.1.2.3.6. مجنون ليلي

2.1.2.3.7. استخوان

2.1.3. نيروي انساني

2.1.3.1. اتاق فكر

2.1.3.1.1. ٥

2.1.3.2. اديت

2.1.3.2.1. ٢

2.2. ضبط نشده

2.2.1. انتخاب كتاب

2.2.1.1. كتاب هايي كه هر ايراني بايد بخواند

2.2.1.2. كتاب هاي معرفي شده توسط افراد فرهنگي

2.2.1.3. كتاب هاي برتر از نظر مجلات معتبر

2.2.1.4. دسته بندي بر اساس محتوا

2.2.1.5. دسته بندي بر اساس نويسندگان

2.2.2. نيروي انساني

2.2.2.1. اديت

2.2.2.1.1. ٢

2.2.2.2. فضاي مجازي

2.2.2.2.1. ١

2.2.2.3. محتوا و ايده

2.2.2.3.1. ٣

2.2.2.4. تبليغات

2.2.2.4.1. ٢