CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN by Mind Map: CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Cổ tức và chính sách cổ tức

1.1. Khái niệm và nguồn gốc: 1 phần LNST trả cho các cổ đông hiện hành

1.1.1. Tiền mặt

1.1.2. Cổ Phiếu

1.1.3. Tài sản

1.2. Qui trình thanh toán

1.3. Chính sách: Quyết định trả LN cho nhà đầu tư hay giữ lại để tái đầu tư

1.4. Chỉ tiêu đánh giá chính sách

1.4.1. DPS

1.4.2. Tỷ suất cổ tức

1.4.3. Hệ số chi trả cổ tức

2. Nhân tố ảnh hưởng

2.1. Yếu tố khách quan

2.2. Yếu tố chủ quan

3. Các hình thức cổ tức

3.1. Bằng Tiền

3.2. Bằng cổ phiếu

3.3. Bằng tài sản khác

4. Chính sách cổ tức

4.1. Chính sách ổn định cổ tức

4.2. Chính sách thặng dư cổ tức

4.3. Chính sách tỷ lệ cổ tức ổn định

4.4. Chính sách cổ tức cố tức cố định ở mức thấp và chia sẻ thêm cố tức ở cuối năm

5. Tác động

5.1. Tác động của chính sách tới công ty

5.1.1. Tài sản

5.1.2. Quyết định đầu tư

5.1.3. Mối quan hệ nội tại công ty

5.2. Định hướng cơ bản khi hoạch định chính sách cổ tức

6. Mua lại cổ phần thường

6.1. Khái quát

6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Phương thức mua lại cổ phần thường

6.1.3. Mục đích

6.2. Ảnh hướng tới công ty

6.2.1. Đối với giá trị sổ sách

6.2.2. Đối với giá trị thường

6.3. Phân biệt trả cổ tức tiền mặt và mua lại cổ phần