บทบาท หน้าที่ภาระงานของครูและคุณลักษณะของครูที่ดี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทบาท หน้าที่ภาระงานของครูและคุณลักษณะของครูที่ดี by Mind Map: บทบาท หน้าที่ภาระงานของครูและคุณลักษณะของครูที่ดี

1. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของครูตาม "TEACHERS"

1.1. T (Teaching) คือการสอน

1.2. E (Ethics) คือ จริยธรรม

1.3. A (Academic) คือ วิชาการ

1.4. C (Cultural Heritage) คือ การสืบทอดวัฒนธรรม

1.5. H (Human Relationship) คือ มนุษย์สัมพันธ์

1.6. E (Evaluation) คือ การประเมินผล

1.7. R (Research) คือ การวิจัย

1.8. S (Service) คือ การบริการ

2. คุณลักษณะของครูที่ดี 10 ประการ

2.1. ความมีระเบียบวินัย

2.2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรม

2.3. ความขยัน ประหยัดและยึดมั่นในสัมมาอาชีพ

2.4. ความสำนึกในหน้าที่และการงานต่างๆรวมไปถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมและประเทศชาติ

2.5. ความเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม วิจารณ์และตัดสินอย่างมีเหตุผล

2.6. ความกระตือรือร้นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรักและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.7. ความเป็นผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

2.8. ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและมีอุดมคติเป็นที่พึ่ง ไม่ได้วานหรือขอความช่วยเหลือผู้อื่นหากไม่จำเป็น

2.9. ความภาคภูมิในการรู้จักทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและทรัพยากรของชาติ

2.10. ความเสียสละ และเมตตาอารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญและสามัคคีกัน

3. บทบาท

3.1. ภาระที่ผ้เป็นครูต้องรับผิดชอบ ซึ่งมีมากมาย เช่น ภาระที่ต้องพัฒนาเยาวชน ภาระที่ต้องพัฒนาสังคมประเทศชาติ

3.1.1. บทบาทของครูในการเป็นผู้บริหาร

3.1.2. บทบาทของครูในการเป็นผุ้สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน

3.1.3. บทบาทของครูในการเป็นผู้นำด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

3.1.4. บทบาทของครูในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง

3.1.5. บทบาทของครูในการช่วยส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

3.1.6. บทบาทของครูในการพัฒนาประเทศ

4. หน้าที่ภาระงานของครู

4.1. กิจที่ครูต้องกระทำให้ได้ผลดีโดยสม่ำเสมอ การกระทำของครูเพื่อให้เกิดผลดีได้นั้นต้องอาศัยพื้นฐาน กฏระเบียบ แบบธรรมเนียม จริยธรรม จรรยาบรรณและคุณธรรมอันเป็นปัจจัยสำคัญด้วย