ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN by Mind Map: ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

1. ĐẦU CÔNG NGUYÊN

1.1. VƯƠNG TRIỀU GUP -TA

1.2. THỜI GIAN

1.2.1. 150 năm

1.2.2. 9 đời vua

1.3. ĐẠO PHẬT

1.3.1. phát triển

1.3.1.1. chùa

1.3.1.2. tượng Phật

1.4. CHỮ PHẠN

1.4.1. => chữ Ấn Độ hiện đại

1.5. VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

1.5.1. công trình kiến trúc, điêu khắc

1.5.2. tác phẩm văn học

2. THẾ KỶ XI - XII

2.1. VƯƠNG TRIỀU HỒI GIÁO ĐÊ - LI

2.1.1. người Hồi giáo gốc Trung Á lập nên

2.2. THỜI GIAN

2.2.1. 300 năm

2.2.2. 1206 - 1526

2.3. MÂU THUẪN GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC

2.3.1. áp đặt Hồi giáo

2.3.2. ưu tiên

2.3.2.1. ruộng đất

2.3.2.2. địa vị

2.4. HỒI GIÁO

2.4.1. du nhập

2.4.1.1. truyền bá

2.4.1.2. ảnh hưởng

2.4.2. giao lưu văn hóa Đông - Tây

3. THẾ KỶ XV

3.1. VƯƠNG TRIỀU MÔ - GÔN

3.1.1. dân Trung Á gốc Mông Cổ lập nên

3.2. THỜI GIAN

3.2.1. Thế kỷ XVI - XVII

3.3. CHÍNH SÁCH TÍCH CỰC

3.3.1. Chính quyền đa dân tộc

3.3.2. hòa hợp dân tộc

3.3.3. xóa bỏ kỳ thị tôn giáo

3.3.4. phát triển nông nghiệp

3.3.5. thống nhất hệ thống đo lường

3.3.6. sáng tạo văn hóa, nghệ thuật

3.4. CÁC VUA

3.4.1. Chuyên chế, độc đoán => đối kháng của nhân dân

4. THẾ KỶ VII - XII

4.1. PA - LA (ĐÔNG BẮC); PA - LA - VA (NAM)

4.2. VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

4.2.1. công trình kiến trúc, điêu khắc

4.2.2. phát triển sâu rộng