พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ by Mind Map: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

1.1. สินค้าเฉพาะเรื่อง

1.2. สินค้าทั่วไป

2. M-commerce

2.1. การดำเนินกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับธุรกรรมโดยผ่านโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่

2.2. แบ่งได้ 2 ดังนี้

2.2.1. 1.ผู้ดำเนินธุรกิจ กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Business to Customer หรือ B to C)

2.2.2. 2.ระหว่างผู้ดำเนินธุรกิจด้วยกันเอง (Business to Business หรือ B to B)

3. ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3.1. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การทำธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซื้อขายสินค้า/บริการ การชำระเงิน การโฆษณาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต

4. E-commerce

4.1. แบ่งตามความสัมพันธ์กับคู่ค้าได้ 6 ประเภท

4.1.1. B2B คือ การทำการค้าระหว่างผู้ทำการค้าด้วย

4.1.2. B2C คือ การทำการค้าระหว่างผู้บริโภคโดยตรง

4.1.3. B2G คือ การติดต่อประสานงานผ่านอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ทำการค้ากับรัฐบาล

4.1.4. C2C คือ การทำการค้าระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง

4.1.5. C2G คือ การติดต่อประสานงานรหว่างผู้บริโภคกับรัฐบาลโดยผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์

4.1.6. G2G คือ การติดต่อข้อมูลระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล

4.2. แบ่งตามรูปแบบกาค้า 5 ประเภท

4.2.1. 1.สินค้าออนไลน์

4.2.2. 2.ร้านค้าปลีก (E-tailer)

4.2.3. 3.การประมูลสินค้า (Auction)

4.2.4. 4.ประกาศขายสินค้า (E-classified)

4.2.5. 5.ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-marketpace)

4.3. ความหมายของ E-commerce

4.3.1. Electronic Commerce หรือ E-Commerce คือ การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยส่งข้อมูลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่าย

5. ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

5.1. ทำการค้าได้ตลอด 24 ชั่งโมงและขายของได้ทั่วโลก

5.2. ข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอ

5.3. ทำงานแทนพนักงานขาย

5.4. เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

5.5. ง่ายต่อการชำระเงิน

5.6. เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ