การปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การปลี่ยนแปลงพฤติกรรม by Mind Map: การปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

1. 3. แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างเปิดอก เช่น พูดคุยถึงปัญหาอย่างเปิดเผย ท้งเหตุและผล

2. 4. หาทางออกและกำหนดแนวทางเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกัน เช่น พนักงานห้ามไปสูบบุหรี่ในเวลางานเด็ดขาด หากจำเป็นจะต้องขออนุญาตก่อน หากฝ่าฝืนจะลงโทษตามกฎระบียบของบริษัท

3. 5. ติตดตาม และประเมินผล เช่น อาจจะติดตามระยะเวลา 2-3 เดือน โดยหัวหน้า จะสุ่มดูพนักงานอย่างใกล้ชิด

4. สรุป การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการทำงาน จะต้องอาศัยแรงผลักดันจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานด้วย

5. 1. สร้างบรรยากาศแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจ เพื่อให้มีความรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัว เช่น พนักงานชอบสูบบุหรี่ในเวลางาน แก้ไข : โดยการเรียกพนักงานผู้นันไปพูดคุยในห้องประชุมส่วนตัว(ห้องเย็น)

6. ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานที่ชอบสูบบุหรี่ในเลาปฏิบัตงาน

7. 2. เปิดประเด็นและกำนหดวัตถุประสงค์ เช่น อาจจะกำหนดว่า ไม่ควรสูบบุหรี่ในเวลางาน เพราะถือเป็นการเอาเปรียบผู้ที่ไม่ได้สูบ และผิดกฎของบริษัท