Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Шалгалт by Mind Map: Шалгалт

1. Гадаад орнуудын төр эрх зүйн үндэс

2. Гео эдийн засаг

3. Дипломатын түүх

4. Англи хэлний хэл зүй

5. Олон улсын статистик

5.1. Гадаад худалдааны олон улсын статистик

5.1.1. Гадаад худалдаа

5.1.1.1. -Салбарын статистикт хамаарна

5.1.1.2. -Бүтээгдхүүний болон үйлчилгээний экспорт импортын үйл ажилгаа бууралтыг харуулдаг

5.1.1.3. -гадаадад гэрээгээр явагдаж буй санхүүгийн болон үйлдвэрлэлийн үйл ажилгааг судалдаг

5.1.2. Гадаад худалдааны бүртгэлд ордоггүй бараа үйлчилгээ

5.1.2.1. -шууд транзит бараа

5.1.2.2. -дипломат төлөөлөгчдийн газар тэдний ажилтнууд дүрвэгсдийн ачаа

5.1.2.3. -эргүүлж өгөх хайрцаг чингэлэг шилэн сав

5.1.2.4. -Гэрээний дагуу нэвтэрч буй 1 жилээс доош хугацаатай бараа

5.1.2.5. -гүйлгээнд байгаа алтан зоос валют

5.1.2.6. -түр хугацаагаар оруулж гаргаж байгаа хэрэгсэл материал киноны хальс

5.1.2.7. -баталгааны дагуу нийлүүлж буй бараа

5.1.2.8. -тээврийн хэрэгсэл болон бусад тоног төхөөрөмж

5.1.3. Барааны бимпорт

5.1.3.1. -Дотоод хэрэгцээнд буюу дахин боловсруулах зориулалттай оруулж буй барааны ихэнх хэсэг

5.1.3.2. -бүх бара нь дотоодын хэрэгцээнд зориулан бараа үйлдвэрлэхтэй холбогдсон

5.1.4. Үйлчилгээний экспорт ба импорт

5.1.4.1. -Үйлчилгээ

5.1.4.1.1. -Төлбөрийн тэнцэл буюу балансад бараа таваарын дараа орох том хэсэг

5.1.4.1.2. үйлдвэрлэлтэй нягт холбоотой

5.1.4.1.3. -нутаг орондоо байгаа болон гадаадаас ирсэн хүмүүсийн хамтын ажилгаа

5.1.4.1.4. -онцлог шинж чанар нь үйлдвэрлэгдсэн

5.1.4.2. Салбар

5.1.4.2.1. -Тээврийн үйлчилгээ -Аялал жуулчлалын үйлчилгээ -Холбооны үйлчилгээ -барилгын үйлчилгээ -Даатгалын үйлчилгээ -Сахүүгийн үйлчилгээ -Компьютер мэдээлэлийн үйлчилгээ -лизингийн шагнал уруумшуулал -соёл боловсрол эмнэлгийн үйлчилгээ -төрийн үйлчилгээ

5.1.5. Улсын өмчийн бараа үйлчилгээг тооцох практик

5.1.5.1. -Их британиаас усад европын бүх орнууд бүртгэлийн тусгай систем хэргэлдэг ба гадаад худалдааны бүртгэл хийдэг

5.1.6. Транзит барааны хэлбэр

5.1.6.1. -Шууд транзит бараа

5.1.6.2. 1 орны барааг нөгөө оронд тээвэрлэхдээ 3дагч орны агуулахад хадгалахгүй дамжуулах

5.1.6.3. -шууд бус

5.1.6.4. 1 орны барааг нөгөө оронд оруулахдаа галийн баталгаад агуулхаар дамжуулсан

5.1.7. Гадаад худалдааны барааны тоо хэмжээний бүртгэл

5.1.7.1. -Тусгай хэмжих нэгжээр

5.1.7.2. -жингээр

5.1.7.3. Брутто (хэрэглэгчид хүрэх сав баглаа боодлын хамт)

5.1.7.4. Нетто-легаль=брутто-сав баглаа боодлын жин

5.1.7.5. -Бараанд зарцуулсан санхүүгийн хөрөнгөөр

5.1.8. Гадаад худалдааны барааны үнийн бүртгэл

5.1.8.1. Гэрээний нөхцлөөс хамааран олон улсын худалдааны практикт 1 төрлийн 10 гаруй төрлийн үнэ байдаг

5.1.8.2. ИНКОТЕРМС нөхцлийн жагсаалтыг харуулдаг

5.1.8.3. Гэрээ байгуулах үед барааны анхны үнийг гаргахдаа өмнөх үеийн ижил төстэй суурь буюу преискүрантын үнийг ашигладаг

5.1.9. Өртгийн зарим үзүүлэлтүүд

5.1.9.1. -Гадаад худалдааны эргэлт

5.1.9.2. -Худалдааны балансын сальдо

5.1.9.3. -Бүрхэлтийн коэфициент

5.1.9.4. -Худалдааны баланс

5.1.9.5. -төлбөрийн баланс

5.1.10. Дэлхийн барааны эргэлт ба Дэлхийн худалдааны сальдо

5.1.10.1. -Дэлхийн барааны эргэлт

5.1.10.1.1. -Экспорт импортын өртгийн нийлбэр буюу хилээр өнгөрсөн бүх барааны өртөг

5.1.10.2. -Дэлхийн худалдааны сальдо

5.1.10.2.1. -Дэлхийн экспорт ба импортын зөрүү

5.2. Олон улсын макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн систем

5.2.1. НБ, ДНБ Үнб

5.2.1.1. -Нийт бүтээгдхүүн

5.2.1.2. Хөлсний ажлаас олсон хувиараа эрхлэх аж ахуйгаас олсон орлого эдийн засгийн хүчин зүйлийн орлогын нийлбэр

5.2.2. Дотоодын нийт бүтээгдхүүн

5.2.2.1. Улс орны эдийн засгийн газар нутагт байрладаг гадаадын болон дотоодын эдийн засгийн харяатуудын хүчин зүйлийн орлогын нийлбэр

5.2.3. Үндэсний нийт бүтээгдхүүн

5.2.3.1. Өөрийн болон гадаад оронд амьдарч байгаа дотоодын эдийн засгийн харьятуудын хүчин зүйлийн орлогын нийлбэр

5.2.4. ДНБ-ийг тооцох 3 арга:

5.2.4.1. Үйлдвэрлэлийн арга

5.2.4.2. Хувиарилалтын арга

5.2.4.3. Ашиглалтын арга

5.2.5. (ҮО) Үндэсний орлого

5.2.5.1. Дотоодын нийт бүтээгдхүүн-элэгдэл=Үндэсний орлого

5.3. Улс орны эдийн засгийн хөгжлийн түвшинг тодорхойлох гол үзүүлэлт

5.3.1. Эдийн засгийн үйл ажилгаа

5.3.1.1. -Нийгэм болон түүний гишүүдийн хэрэглээг хангах материал баялаг үйлчилгээний үйлдвэрлэл үйл ажилгаа

5.3.1.2. -мөнгөн болон биет хэлбэрээр орлого олдог үйл ажилгааны бүх хэлбэрийг хамардаг

5.3.1.3. гэрийн төлбөргүй үйлчилгээ гэмт хэрэгтэй холбоотой үйл ажилгаа үйлчилгээ байр болон удаан эдэлгээтэй зүйлсийн засвар орохгүй.

5.3.2. Эдийн засгийн үйл ажилгааны үр дүнгийн үзүүлэлтүүд

5.3.2.1. Нийт гаргалт – борлуулалт хувийн хэрэглээний зориулалттайгаар бий болсон материал баялаг үйлчилгээний нийт өртөг

5.3.2.2. -Завсрын хэрэглээ – бусад төрлийн материал үйлчилгээг үйлдвэрлэхэд ашиглагддаг материал баялаг үйлчилгээний өртгийн нийлбэр

5.3.2.3. Нийт нэмүү өртөг – бараа үйлчилгээний нийт гаргалт завсрын хэрэглээ хоёрын зөрүү өртөг

5.3.2.4. Дотоодын нийт бүтээгдхүүн тухайн орны эдийн засгийн газар нутагт үйлдвэрлэлийн үйл ажилгаа

5.3.2.5. ЭДийн засгийн нийт ашиг- үйлдвэр аж ахуйн газрын ил болон далд зардал түрээсийн төлбөр буюу өмчөөс олсон бусад орлогыг хасахаас өмнөх үйлдвэрлэлийн үр дүнд бий болсон зарлагаас давсан орлогын хэмжээг үзүүлэлт макро эдийн засгийн үзүүлэлт

5.3.2.6. Эдийн засгийн цэвэр ашиг – эдийн засгийн нийт ашгаас үндсэн хөрөнгийн хэрэглээг хасах замаар тооцогддог макро эдийн засгийн үзүүлэлт юм.

5.3.2.7. Бүсийн нийт бүтээгдхүүн – үйлдвэрлэлийн аргаар тооцогддог бөгөөд тодорхой хугацаанд тухайн бүсийн газар нутагт үйлдвэрлэгдсэн нийт нэмүү өртгийн нийлбэр

5.3.2.8. Үндэсний нийт орлого – зах зээлийн үнээр тооцсон ДНБ ийн нийлбэр дээр эдийн засгийн харилцааг бусад орноос шилжиж ирсэн өмчийн орлогыг нэмээд эдийн засгийн харилцааг бусад орнуудад шилжүүлсэн өмчийн орлогыг хассантай тэнцүү

5.3.2.9. Үндэсний цэвэр орлого – үндэсний нийт орлогоос үндсэн хөрөнгийн хэрэглээг хасах замаар тооцдог

5.3.2.10. Ундсэн хөрөнгийн хэрэглээ-тайлант онд биэт болон моралийн элэгдэл гэнэтийн аюлд орсон ундсэн хөрөнгийн өртгийн

5.3.2.11. Эзэмшлийн орлого – эцсийн хэрэглээ хуримтлалын зориулалттайгаар орлогын хуваарилалт дахин хуваарилалтын үр дүнд бий болдог орлого

5.3.2.12. Эзэмшлийн үндэсний орлого – цэвэр үндэсний орлого дээр гаднаас орж ирсэн цэвэр орлогыг нэмнэ

5.3.2.13. Нийт хадгаламж – үндсэн хөрөнгийн хэрэглээг хасахаас өмнөх үеийн эдийн засгийн бүх салбарын нийт хадгаламжийн дүн

5.4. Олон улсын хөдөлмөрийн статистик

5.4.1. Үндсэн үзүүлэлт

5.4.1.1. хөдөлмөрийн нөөц

5.4.1.1.1. -ажилагчид

5.4.1.1.2. -ажилгүйчүүд

5.4.1.1.3. -зэвсэгт хүчин

5.4.1.2. Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам

5.4.1.2.1. -Материал баялаг үйлчилгээний үйлдвэрлэлийн үйл ажилгаанд хувь нэмэр болж бгаа бүх хүн

5.4.1.2.2. -Хөдөлмөрийн насны хүн ам-улсын болон хувь хүний асрамжид байгаа хүмүүс=хөдөлмөрийн насны эз ийн идэвхтэй хүн ам

5.4.1.2.3. -Хөдөлмөрийн насны эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам+ажиллаж бгаа насанд хүрээгүй ба тэтгэврийн хүмүүс=эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам

5.4.1.3. Эдийн засгийн идэвхгүй хүн ам

5.4.1.3.1. -гэрийн ажилтай хүмүүс

5.4.1.3.2. -орлого авагчид

5.4.1.3.3. -суралцагсад

5.4.1.3.4. -бусад хүмүүс

5.4.1.4. ажил эрхлэлт

5.4.1.4.1. -Ажил эрхлэлт ажилгүйчүүдийн тоог нийт хүн амын тоо буюу эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоонд хуваана

5.4.1.5. хөдөлмөрийн зах зээлийн үзүүлэлт

5.4.1.5.1. Ажил эрхлэлт , ажилгүйчүүдийн коэффициент

5.4.1.6. Хөдөлмөрийн насны хүн ам

5.4.1.6.1. -15-64

5.4.1.6.2. -Ажилах насны хязгаар олон улсын хэмжээнд өөр өөр бдаг

5.4.1.7. Ажилын байрны сул орон тоо

5.4.1.7.1. -бэлэн байгаа ажлын байрны тоог ажилгүйчүүдийн тоонд харьцуулж ажилгүйчүүдийн ажлын байрны хангалтын үзүүлэлтийг тодорхойлно.

5.4.1.8. Ажилгүйдлийн үргэлжлэх хугацаа буюу ажил хайх хугацаа

5.4.1.8.1. -ажил хийж эхэлснээс хойшхи ажил хайсан хугацаа

5.4.1.9. Ажиллагсдын ажлын цагийн үргэлжлэх хугацаа

5.4.1.9.1. -нэг ажиллагчдид ноогдох ажилын цагийн үргэлжлэх жинхэнэ хугацааг ажлын цагийн үргэлжлэх тогтоогдсон хугацаанд хувааж гаргана.

6. Философи

6.1. Дундад зууны үе

6.1.1. Гол үзэл баримтлал

6.1.1.1. 1.Бодит байдал гэж юу вэ?

6.1.1.1.1. Эзэн тэнгэр бурхан

6.1.1.2. 2.Бодит байдалыг юугаар таних вэ?

6.1.1.2.1. Рациональ мэдлэг биш харин сүсэг бишрэлээр.

6.1.1.3. 3.Хүний амьдралын эцэсийн зорилго.

6.1.1.3.1. Бурхан тэнгэрт өөрийгөө нээх.

6.1.1.4. Гол ойлголт

6.1.1.4.1. Дундад зууны үеийн философи нь бүхэлдээ Иррационализм буюу бүх зүйлсийг тэнгэр бурхан, хийсвэр ухаанаар тайлбарлаж байсан үе.

6.1.2. Тэр үед бий болсон философи

6.1.2.1. Номинализм

6.1.2.2. Реализм

6.1.2.3. Концентуалнзм

6.1.3. Тэр үеийн гол философичид

6.1.3.1. Августин

6.1.3.1.1. Түүний гол ойлголт бол тэнгэрлэг бурханы тухай асуудал байсан. Энэ нь бурханы тухай, болон мэдлэгийн тухай байдаг. Спектизм нь эргэлзээг өмнөө барьдаг. Тэрээр мэдлэгийг хэд хэдэн түвшинд хуваасан байдаг. Түүнийхээр бурхан тэнгэр, сүсэг бишрэлийг дээдэлсэн нь хамгийн дээд байдаг. Хүн бурхан тэнгэрээс хайр эвээлийг авдаг учир бишрэн дээдлэх нь зайлшгүй юм.Хүн бурханд 2 замаар хүрч очиж болно. 1. Оюун ухаан буюу рационал мэдлэгээр. 2. Сүсэг бишрэлээр. Бурхан тэнгэрийн тухай мэдлэг нь хүнд байх хамгийн дээд мэдлэг гэж үзсэн. Логик, Метафизик

6.1.3.2. Фома Авкински

6.1.3.2.1. Тэрээр аристотель-н сургаалийг үргэлжлүүлэгч. Түүний гол зарчим нь "Faith before reason". Энэ нь түүний философийн эхлэх цэг гэж үздэг. Түүнийхээр оюун ухаанаар хүн бүхнийг танин мэдэх боломжгүй, дахин төрөх ахуй, хүнд бол тийм ч бололцоотой биш. Гэхдээ Августинийхтай нэгэн адилаар энэ нь учир битүүлэг биш, бид ойлголтийг авч болно гэсэн байдаг. Жинхэнэ мэдлэг бол ойлголтийн мэдлэг байх ёстой. Харин энэ нь хүртэхүйгээр орж ирдэг. Тэрээр сүнсэнд 2 шинж байдаг гэж үзсэн. 1. Мэдрэхүй 2. Дээд зээргийн оюун-ухаан. 4. Бурханий мэдлэг, Математик 1рхээр бид материйллаг зүйлийг авч болно. 2рхаар эмхэлж, 3рхаар дээд зэргийн мэдлэгийг олж авдаг. Бурхний оршдог тухай 5н баталгаа. 1.Анхдагч хөдөлгөгчийн тухай 2.Анхний шалтгаан 3.Төгс байх шалтгаан 4.Телеологи аргумент (зорилго) 5.Бурхан бол цорийн ганц.

6.1.4. Сөрөг аргумент

6.1.4.1. 1.Теологи.

6.1.4.1.1. Теологийн үүднээс дээд ахуйг хэрхэн тодорхойлох вэ? гэсэн асуудал үүссэн.

6.1.4.1.2. Бүх юмсийн тухай мэдлэг?

6.1.4.1.3. Хязгаар төгсгөлгүй түүхийн ойлголт.

6.1.4.1.4. Орон зай цаг хугацаанаас гадуур байх зүйлс.

6.1.4.1.5. Материаллаг бус юмс.

6.1.4.2. 2. Зовлон болон тамын тухай асуудал.

6.1.4.2.1. Хэрэв бурхан хамгийн өгөөмөр бүхэнийг чадагч юм бол яагаад ертөнц дээр гай зовлон байдаг вэ? гэсэн байдаг.

6.1.4.3. 3. Чөлөөт хүсэл.

6.1.4.3.1. -12р зууны дунд үе хүртэл Universal-н тухай асуудал их тавигдаж ирсэн. Энэ нь ерөнхий ойлголт юм. -Юмс шалтгаантай байдаг уу? Тухайн үеийн философичид эцсийн шалтгаанийг бурханаар тайлбарлсан байдаг. Индивидуалын тухай асуудал. Үүнийг бодьгал хүн болон сүнс дээр авч болох юм. Энэ нь ямар 1 дивинити буюу тэнгэрлэгийн тухай авч үздэг.

6.1.5. Нэмж судлах зүйлс

6.1.5.1. Тэр үеийн философичидийн гол үзэл санаа болон энэ үед тулгарсан сөрөг аргументийн эсрэг ямар хариулт өгсөн болох... гэх мэт.

6.1.5.2. Гол мэдээлэл бүгд номноос олдох төдийгүй шалгалтанд хамгийн бага орж ирэх сэдэвүүдийн нэг.

6.2. Шинэ үе

6.2.1. Энэ үеийн гол үзэл баримтлал

6.2.1.1. Рационализм

6.2.1.1.1. Рационализм нь оюун ухааны чухалчлан авч үздэг

6.2.1.2. Эмпиризм

6.2.1.2.1. Эмпиризм нь харин туршлагийг чухалчлан авч үздэг

6.2.2. Энэ үеийн гол философичид

6.2.2.1. Рационалчид

6.2.2.1.1. Декарт

6.2.2.1.2. Леибниц

6.2.2.1.3. Спиноза

6.2.2.2. Эмпиризм

6.2.2.2.1. Локк

6.2.2.2.2. Юм

6.2.2.2.3. Берки

6.2.2.3. Мөн

6.2.2.3.1. -Бекон -Гоббс -Дидро -Ламетри -Вольтер -Монтьеске -Гельвеций

6.2.3. Сөрөг аргумент

6.2.4. Нэмж судлах зүйлс

6.2.4.1. "Шинэ үеийн философи" сэдэвийн дагуу сөрөг аргумент болон тэр үеийн гол философичидын талаар нэмж судлах төдийгүй тэдний гол үзэл баримтлалыг заавал үзнэ үү?

6.2.4.2. Гол мэдээлэл бүгд номноос олдох төдийгүй шалгалтанд хамгийн бага орж ирэх сэдэвүүдийн нэг.

7. Геополитик

8. Дэлхийн эдийн засаг

9. Ерөнхий англи хэл

10. Мэдээлэл зүй