ภาระหน้าที่ของผู้ดูแลระบบเครือข่าย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภาระหน้าที่ของผู้ดูแลระบบเครือข่าย by Mind Map: ภาระหน้าที่ของผู้ดูแลระบบเครือข่าย

1. ติดตามและเฝ้าระวังระบบเครือข่าย Network Monitoring

1.1. Command Line

1.1.1. ifconfig

1.1.2. netstart

1.1.3. Nmap

1.1.4. htop

1.1.5. iftop

1.1.6. IPTraf

1.1.7. Monit

1.2. Hardware Monitor

1.3. Software MOnitor

1.3.1. NetworkView

1.3.2. Angry IP Scanner

1.3.3. The Dude

1.3.4. Nagios

1.3.5. Zabbix

1.3.6. Zenoss

1.3.7. Cactl

2. การติดตั้งระบบ Intranet/Internet Server

2.1. Web Server

2.1.1. LAMP

2.1.2. IIS

2.1.3. Tomcat

2.1.4. Apache

2.2. File Server

2.3. Nat Server

2.4. DHCP Server

2.5. Printer Server

2.6. Database Server

2.7. Proxy Server

2.7.1. Squid

2.7.2. Forefont TMG

3. ติดตั้งระบบตรวจจับและป้องกันผู้ปุกรุก

3.1. Antivirus

3.2. IDS

3.2.1. Host-based IDS

3.2.2. Network-based IDS

3.3. IPS

3.3.1. Host-based IPS

3.3.2. Network-based IPS

3.4. Firewall

3.4.1. Packet Filtering Firewalls

3.4.2. Application/Proxy Firewalls

3.4.3. Sateful Inspection Firewalls

3.4.4. Unified Threat Management (UTM)

3.4.5. Next-generation Firewalls NGFWs

3.5. Network Access Control (NAC)

4. สำรองและกู้คืนข้อมูลระบบ Backup and Restore

4.1. RAID Hardware Backup

4.2. Software Backup

4.2.1. Windows

4.2.1.1. NTBackup

4.2.1.2. Windows Server Backup

4.2.2. Linux

4.2.2.1. Amanda

4.2.2.2. Bacula

4.2.2.3. Rsync

4.3. VM Backup

4.3.1. XSIbackup

5. จัดสรรแบ่งปันทรัพยากรเครือข่าย

5.1. ดิสก์เก็บข้อมูล

5.1.1. Hard Disk

5.1.2. DVD-ROM

5.1.3. Folder

5.1.4. File Data

5.2. เครื่องพิมพ์ (Printer)

5.3. โปรแกรมใช้งาน (Application Software)

5.4. อินเตอร์เน็ต (Internet)

5.4.1. ICS

5.4.2. NAT

6. ออกแบบระบบเครือข่ายในองค์กร

6.1. Network Design

6.2. Security Design

6.3. แผนงานในอนาคต

7. ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานในองค์กร

7.1. FAQs

7.2. Intranet Site

7.3. Help Desk

7.4. Training

7.5. คู่มือ(Manual)

8. ออกกฏนโยบายการใช้งานระบบเครือข่าย

8.1. กฎการใช้งานอินเตอร์เน็ต

8.2. การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในเวลางาน

8.3. การเข้าเว็บไซต์ต้องห้าม

8.4. การติดตั้งซอฟต์แวร์

9. บริหารบัญชีผู้ใช้งานในหน่วยงาน

9.1. Peer-to-peer

9.1.1. Local Users and Groups

9.2. Client/Server (Domain)

9.2.1. LDAP

9.2.1.1. MS Active Directory

9.2.1.2. OpenLDAP

9.2.1.3. Samba4

9.2.1.4. 389 Directory Server

9.2.2. RADIUS

9.2.2.1. FreeRADIUS

9.2.2.1.1. doloRADIUS

9.2.2.2. Hotspot Manager

9.2.2.2.1. EasyHotspot

9.2.2.2.2. papperSpot

9.2.2.2.3. WIFIDog

9.2.2.2.4. Zeroshell

9.2.2.2.5. Endian

9.2.2.2.6. Smile

9.2.2.3. Mikrotik

10. ติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เข้าสู่ระบบ

10.1. ติดตั้งฮาร์ดแวร์

10.1.1. Server

10.1.2. Netwotk

10.2. ติดตั้งซอฟต์แวร์

10.2.1. Windows Server

10.2.2. Linux Server

10.2.3. BSD Server