Қаржы және инфляция.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Қаржы және инфляция. by Mind Map: Қаржы және инфляция.

1. Нарыктык экономиканын механизмi

1.1. -бэсеке мен тиiмсiз кэспорындардын банкроттыгы жеткiлiксiз калыптасканда,ал ондiрстын жеке салаларында ол жок болганда инфляция дамиды.Еркiн бэсеке жагдайында ,мемлекет шыгыстарын немесе кредиттердi кыскарту жонiнде шаралармен туындайтын суранымнын томендеу кезiнде кэсiп орын не ондiрстiн колемiн кыскартуга,не онын шыгындарын томендеуге мэжбур болады

2. негізгі ажырататын критерийлер

2.1. - бағалар өсуінің қарқыны бойынша;

2.2. - бауя – баға жылына 10 пайыз өскенде; бұл кезде ақшаның номиналдық құны сақталады, кәсіпкерлік тәуекел болмайды;

2.3. - өршімелі – баға 100 пайыз шегінде өскенде; ақшаның затталынуы өседі;

2.4. - әсіреинфляция – баға жүздеген пайызға өскенде; баға мен табыстардың арасындағы алшақтық ұлғая бастайды

3. Қаржы мен инфляцияның байланысы

3.1. сұраным инфляциясы

3.1.1. ол заңы және жеке тұлғалардың ақша массасының өсуімен байланысты өнімге, тауарларға және қызметтерге сұранымның өсуінің салдары болып табылады.

3.2. шығындар инфляциясы.

3.2.1. кәсіпорындардың еңбекке ақы төлеуге , кредиттер бойынша пайыздық мөлшермелердің көбеюіне, тұтынатын шикізатқа, материалдарға бағаның, қызметтер көрсетугетарифтердің өсуіне жұмсалатын шығындардың көбеюі инфляцияны тудырады.

4. аныктамасы-

4.1. тауар айналымнын кажеттiлгiмен салыстырганда айналыс сферасынын артык акша айналымы массасымен лыка толып кету, онын кунсыздануы жэне сонын нэтежиесiнде-тауарлар мен кызметтер корсетуге баганын осуiне,акшаны сатып алуга жарамдылыгынын томендеп кету

4.2. «Инфляция» терминi (латыннын inflatio созiнен шыккан-кебiну iсiну акша айналысына катысты. XІX гасырдын орта iшенiнде пайда болды жэне АКШ-тын Азамат согысы жылдары. (1861-1865) кагаз долларынын кисапсыз коп шыгарылуымен байланысты болды.

5. Инфляцияның факторлары

5.1. Бiрiншi фактор-мемлекет шыгыстарынын осуi бул ерекше толеуалушылык сурануынын артуына жеткiзедi,сойтiп тiкелей

5.2. Екiншi фактор-табыска салынатын салыктын кобеюi.Салыктын едэуiр болiгi бага механизмi аркылы тутынушыга ауысады жэне рыноктагы баганын котерлуiнiн басты себебi болады.

5.3. Ушiншi фактор-бюджеттердын узак уакытты тапшылыктары.