Сырткы экономикалык байланыстар жүйесіндегі қаржы

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Сырткы экономикалык байланыстар жүйесіндегі қаржы by Mind Map: Сырткы экономикалык байланыстар жүйесіндегі қаржы

1. қызметінің мәні

1.1. Кызметтiн сырткы экономикалык сферасы мемлекеттiн ,онын жеке жэне заны тулгаларынын уксас шетелдiк катысушыларымен жэне халык-аралык каржы-кредит институттрымен сауда,кредит трансферт жэне озге де операциялар кезiнде катысумен байланысты катынастардын кен шенберiн камтиды.

2. қазігі кезенде негізгі сыртқы экономикалық байланыста

2.1. ғылым, техника, мәдениет,туризм салаларындағы ынтымақтастық

2.2. шетелдік инвестициялау: бірлескен кәсіпкерлік , соның ішінде заңы тұлғалардың мүлкіне акциялар және басқа бағалы қағаздар арқылы үлестік қатысу.

2.3. шет елдерде елшіліктерді, консулдықтарды және басқа қызметкерлерді ұстау жөніндегі есеп-қисаптарды жүргізу.

2.4. сыртқы сауда

2.5. Қазақстан республикасының халықаралық қаржы-кредит ұйымдарына қатысуы; сыртқы экономикалық қызметтің бұл нысанымен шетелдік кредиттер мен қарыздарды беру байланысты және халықаралық қаржы және басқа ұйымдарға жарналар төленеді.

2.6. концессиялар – елдің аумағында шаруашылық және өзге қызметті жүзеге асыру үшін мемлекет меншігіндегі табиғи ресурстарды, әр түрлі объектілерді пайдалануға мүлік құқықтарын алу, меншікті жалдау.

3. қаржының рөлі үш бағыт бойынша көрінеді.

3.1. - қаржы көздерін іздестіру және халықаралық ынтымақтастықтың әр түрлі бағыттарын қаржыландыру үшін қажетті қаржы ресурстарын жұмылдыру.

3.2. - Халықаралық ықпалдастық процестерді реттеу.

3.3. - Халықаралық қатынастардың әрбір түрін және бұл қатынастардың тікелей қатысушыларын ынталандыру.

4. Инвестиция түрлері

4.1. тура

4.1.1. .Тура инвестициялар дегенмз шетелдк капиталды онын егiснiн оз тэуекелдгiмен пайда алу ушiн баска елдiн экономикасында жумсауы.

4.2. портфелдк

4.2.1. Портфелдiк инвестициалар-каражаттарды жалган капиталга-баска елдiн зани жэне жеке тулгаларды шыгаратын багалы кагаздарга жумсау.