Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Figures Planes by Mind Map: Figures Planes

1. quadrat:

1.1. els 4 costats son iguals. els costats formen angles rectes

2. quadrilate quadri vol dir quatre i later vol dir costatr

3. classificacio dels angles:

3.1. agut

3.1.1. Mes petit que l'angle recte

3.2. obtus

3.2.1. mes gran que l'angle recte

3.3. recte

3.3.1. format per dues recyer perpendiculars

4. explicacio

4.1. Una Figura Plana o Polígon és una figura formada per una línia polígonal (línia formada per polígons conatenats) tancada

5. classificacio dels triangles

5.1. segons els angles

5.1.1. isoseles: tenen els dos costats iguals i el tercer mes curt.

5.1.2. equilater: tenen els tres costats iguals

5.1.3. escale: no tenen cap costat igual

5.2. segons els costats

5.2.1. rectangle:tenen un angle tecte

5.2.2. acutangle: tots els angles son iguals

5.2.3. obtusangle: tenen un angle obtus.

6. Octagon: octa vol dir vuit i gón vol dir costat

7. Heptagon: hepta vol dir ser i gón vol dir costat

8. Hexàgon: hexa vol dir sis i gón vol dir costat

9. Pentàgon: penta vol dir cinc i gón vol dir costat

10. triangle: tri vol dir tres i angle vol dir angle.un triangle es un poligon format per 3 angles

11. tipus de triangles

11.1. rectangle:

11.1.1. tenen un angle recte

11.2. obtusangle:

11.2.1. tenen un angle obtus

11.3. equilater:

11.3.1. tots els costats medeixen igual

11.4. acutangle:

11.4.1. tenen tots els angles aguts

11.5. escale:

11.5.1. tots els costats medeixen diferent

11.6. isoseles:

11.6.1. tenen dos cosnats que medeixen igual

12. tipus de quadrilaters

12.1. rectangle:

12.1.1. tenen els dos costats iguals (soa a dos). els costats formen angles rectes

12.2. rombe:

12.2.1. els costats son iguals i parl.lels. els costats NO formen angles

12.3. romboide:

12.3.1. tenen dos costats iguals dos a dos . els costats no formen angles rectes

12.4. trapezi:

13. parts d'un poligon

13.1. costats

13.1.1. son els segments que formen un poligon

13.2. verteix

13.2.1. son els punts on es junten els costats

13.3. angles

13.3.1. els angles estan formats pels verteix

13.4. diagonals

13.4.1. son els segments que uneixen amb els vertex

13.5. perimetre

13.5.1. el perimetre es la suma que fan tots els costats de la figura (el que medeiz tot)

14. circumferencia

14.1. estan formande per

14.1.1. centre

14.1.1.1. es la mateixa distancia que hi ha ente¡re la circumferencia ,(el mig)

14.1.2. radi

14.1.2.1. es la meitat de la rodona

14.1.3. perimetre

14.1.3.1. es la medida de tota la rodona

14.1.4. diametre

14.1.4.1. la mateixa distancia

14.1.5. cercle

14.1.5.1. es la sumerficie