Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MALWARE by Mind Map: MALWARE

1. Hoạt động theo phần mềm

1.1. Logic Bomb ( Thế Anh )

1.1.1. Là 1 chương trình logic độc hại hoạt động khi gặp điều kiện thích hợp .

1.1.2. Thường được dùng để tấn công những dịch vụ bảo mật hoặc gây thiệt hại đối với tài nguyên hệ thống .

1.1.3. Time Bomb (Hào)

1.1.3.1. Time Bomb là một dạng khác của Logic Bomb.

1.1.3.2. Được kích hoạt vào một thời điểm cụ thể.

1.2. Virus (Đại)

1.2.1. Virus là một loại malware ẩn trong máy tính, có khả năng tự nhân bản và lan tràn từ máy tính bị nhiễm sang máy tính không bị nhiễm.

1.2.2. Resident virus: tự thành lập trong bộ nhớ máy tính, có thể nằm lại và hôạt động kể cả khi máy tính đã tắt.

1.2.3. Transient virus: khi chương trình chứa nó kích hoạt, thì nó cũng được kích hoạt theo và bắt đầu phát tán.

2. Hoạt động độc lập

2.1. Worm ( Thế Anh)

2.1.1. Khái niệm

2.1.1.1. Worm là chương trình có thể chạy độc lập , có thể lan truyền trong mạng lưới máy tính và có thể phá huỷ tài nguyên trong máy tính .

2.1.2. Các thành phần chính của worm :

2.1.2.1. Penetration tool

2.1.2.1.1. Là Malcode khai thác lỗ hổng máy tính để dành quyền truy cập

2.1.2.2. Installer

2.1.2.2.1. Công cụ thâm nhập vào sâu máy tính để vượt qua phòng thủ đầu tiên

2.1.2.3. Discovery tool

2.1.2.3.1. khi đã xâm nhập vào máy , truy lục những máy tính khác trên mạng và các truy vấn DNS

2.1.2.4. Scanner

2.1.2.4.1. Để xác định mục tiêu máy tính mới trong penetration tool có lỗ hổng để khai thác

2.1.2.5. Payload

2.1.2.5.1. Từ những malcode có trên máy , truy cập từ xa dùng để đánh cắp tên đăng nhập và mật khẩu người dùng

2.1.3. Rabbits (Đại)

2.1.3.1. Là một loại worm có thể nhân bản chính nó một cách không giới hạn để làm kiệt quệ tài nguyên hệ thống của bạn.

3. Lây nhiễm qua Internet, USB, mạng LAN,...

3.1. Trojan Horse (Hào)

3.1.1. Trojan Horse là một chương trình bình thường để đánh lừa người dùng và cho đi kèm với virus.

3.1.2. Sau khi được cài đặt, tới một thời điểm, Trojan Horse sẽ tấn công máy tính và đánh cắp thông tin người dùng gửi về cho remote server.

3.2. Script Attack (Hào)

3.2.1. Được viết bằng ngôn ngữ Script (Java Script), nó được thiết kế để tự động download và thực thi khi người dùng load trang Script đó

3.3. Zombie (Đại)

3.3.1. Là một loại Malware mà làm cho máy tính của bạn có thể bị điều khiển bằng một máy chủ từ xa.

3.4. Trap Door ( Thế Anh )

3.4.1. là một lỗ hổng ẩn trong máy tính được biết đến như 1 chương trình xâm nhập được sử dụng như 1 cửa sau để truy cập vào máy tính mà không bị khoá bởi các dịch vụ hoặc cơ chế bảo mật