Інформаційні системи і технології в обліку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформаційні системи і технології в обліку by Mind Map: Інформаційні системи і технології в обліку

1. Система класифікації та кодування

1.1. Система класифікації

1.1.1. це сукупність методів і правил розподілу множини об’єктів (М) на підмножину(Мij) відповідно до ознак схожості або несхожості

1.2. Об’єкт класифікації

1.2.1. елемент класифікаційної множини

2. Штрихове кодування інформації

2.1. види штрихових кодів

2.1.1. UPC ЕАN UСС/ЕАN

2.2. штрихові коди

2.2.1. UРС-12, ЕАN-13, ЕАN-14, ЕАN-8, UСС/ЕАN-128

3. Єдина система класифікації та кодування

3.1. Класифікатор

3.2. обєкти і категорії

3.3. класифікатори таких видів

3.3.1. загальнодержавні (державні) міжгалузеві галузеві підприємств (локальні)

4. Види та властивості

4.1. бухгалтерська інформація

4.1.1. достовірність

4.1.2. повнота

4.1.3. цінність і актуальність

4.1.4. ясність

4.1.5. зрозумілість

4.2. види інформаці

4.2.1. прогнозна

4.2.1.1. пов’язана з функцією прогнозування, відображає ймовірне твердження про майбутній стан господарських процесів. Наприклад, прогнозований розмір прибутку

4.2.2. планово-договірна

4.2.2.1. пов’язана з функцією планування та описує господарські процеси, що мають відбутися в заданому часовому періоді. Наприклад, обсяг випуску конкретного найменування продукції, кількість матеріалів конкретного найменування за договором

4.2.3. облікова

4.2.3.1. пов’язана з функціями оперативного, бухгалтерського, статистичного обліку та відбиває господарські процеси, які вже здійснилися, а також фактичний стан

4.2.4. нормативна

4.2.4.1. пов’язана з функцією підготовки виробництва. Вона регламентує витрати матеріальних та трудових ресурсів, рівень запасів і заділів. Наприклад, норми витрати матеріалу на виріб

4.2.5. цінова

4.2.5.1. охоплює ціни, тарифи, розцінки (ціни можуть бути планові, фактичні, договірні, прейскурантні, відпускні, оптові, роздрібні)

5. Структура, форми подання та відображення

5.1. Символ

5.1.1. елементарний нетрадиційний сигнал інформації, який немає самостійного значення. Наприклад, цифра, літера, знак.

5.2. Реквізит

5.2.1. найпростіша структурна одиниця інформації, неподільна на смисловому рівні. Вони бувають двох видів:

5.3. реквізит-основа

5.3.1. кількісна характеристика суттєвості, позначається великими літерами алфавіту та слугує основним елементом для побудови формул. Наприклад, кількість, ціна, сума

5.4. реквізит-ознака

5.4.1. якісна характеристика суттєвості, позначається маленькими літерами алфавіту та слугує в ролі індексації у формулах. Наприклад, склад, одиниця виміру, назва матеріалу